Archívum 2018

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 

Volt lelkészünk, Nagy Péter március 15. alkalmával kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.  

2018.12.26 - Karácsony másodnapja - istentisztelet

Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 2.25-32. szerint:
Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.
A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:
"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel,m ert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek."

 

Advent negyedik vasárnapja

2018.12.16
- Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Lukács evangéliuma 21.34 szerint:
"Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

A délután tartott gyermekkarácsony képei megtekinthetőek itt.
 

Karácsony
 
Meghívó

Gyermekkarácsony
 

Advent harmadik vasárnapja

2018.12.16
- Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor Jakab Apostolnak közönséges levele 5.7-12. szerint:
"Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.
Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.
Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak.
Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. "

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

Advent második vasárnapja

2018.12.09
- Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Zsoltárok könyve 130.5-6. szerint:
"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Ma volt Kovács Patrícia keresztelője. Képeket lásd itt.

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedik évfolyamos tanulói, osztályfőnökükkel Gelbné Szontág Melindával és Szeitz Katával, adventi énekkel és verssel köszöntötték gyülekezetünket.
Az iskolában folyó építkezés miatt, közel három hónapig a gyülekezeti termünk átalakult tanteremmé. Megtelt élettel, énekkel, zsivajjal.
Köszönjük a szép műsort!
Isten áldását kívánjuk a diákok, a szülők, és a pedagógusok számára!

Fájdalommal hirdetjük, hogy Hampel Gyuláné Macsuka Erzsébet testvérünk megtért Teremtőjéhez. Isten akaratában megnyugvást kívánunk szeretteinek.
 

Advent első vasárnapja

2018.12.02 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Ézsaiás próféta könyve 40.5 szerint:

"És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

November 25: GULÁG emléknap

A történelmi Magyarország területéről 1944-45-ben a Szovjetúnióba kényszermunkára elhurcolt több mint 700.000 polgári lakosra emlékezünk. Sose felejtsünk!

A képek a Szolyvai Emlékparkban készültek (Kárpátalja - Ukrajna)2018.11.18 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele 2.21-22. szerint:
"Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által."

Fájdalommal hirdetjük, hogy id. Szabolcsi János testvérünk megtért Teremtőjéhez. Temetése november 19-én 13 órakor a magyarszéki temetőben.
 
2018.11.11 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 2.3 szerint:
"Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál."Gyülekezetünk tagjai résztvettek Nagy Péter volt komlói lelkipásztor nyugdíjba vonulása alkalmából tartott budafoki búcsú istentiszteleten.
 
2018.11.04 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele 8.17. szerint:

"Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él."

A Zsoltárok könyve 23. fejezetével emlékeztünk meg mindazokról, akik elhunytak az elmúlt év folyamán:

"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig."

Nyári Sándorné
Dr. Szakács Dezső
Cserhalmi Csaba
Ignác Andrásné
Kovács Ilona
Szabó Béláné
Bitter István
Murber Józsefné Udvaros Magdaléna

Isten vigasztalását kérjük mindazoknak, akik szeretteiket búcsúztatták.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.10.28 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Királyok II. könyve 23. részének válogatott versei szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

2018.10.21 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Mózes I. könyvének 19.15-26. szerint:

"És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.
És lőn mikor kivivék őket, monda az egyik: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz.
És monda Lót nékik: Ne oh Uram! Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad: de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utólérjen a veszedelem, és meghaljak. Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok.
Monda azért néki: Ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szólottál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Cóárnak.
A nap feljött vala a földre, mikor Lót Cóárba ére.
És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsülyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.
És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálványnyá lőn."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Október 28-án újbori-reformációs úrvacsorás istentisztelet lesz, melyre szeretettel várjuk a testvéreket.

November 4-én délután 3 órakor Pécs Kertvárosi Református templomban reformációs ünnepi, úrvacsorás istentisztelet lesz, ahol Dr. Szabó István Dunamelléki Református Püspök fog igét hirdetni. Mindenkit szeretettel várnak.

 
2018.10.14 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Lukács evangéliuma 18.18-22. szerint:
"És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

2018.10.07 - A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának 5. osztályosai szolgáltak az istentiszteleten. A gyerekeket elkisérte Dr. Kádár Péter, az intézmény főigazgatója és felesége; Czár Tiborné osztályfőnök; Fekete Etelka tanárnő; Spangenberger Andrea igazgatóhelyettes és több szülő is. Dr. Kádár Péter bemutatta a "Refit" a komlói gyülekezetnek, meghíva a komlói gyerekeket a Refibe való beiratkozásra. Köszönjük a szép műsort és a szolgálatot.

Képeket lásd itt.
Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Józsué könyve 24.15 szerint:
"Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk."

A mágocsi gyülekezet október 21-én ünnepli 70 éves évfordulóját. Az ünnepi istentiszteleten való részvételre szólítjuk gyülekezetünk tagjait.

 

2018.09.08 - a Presbiteri Szövetség Baranyai Szervezetének konferenciája Pécsváradon

Komlóról tízen, Mágocsról hárman vettünk részt. Kis László pécsváradi lelkipásztor a délelőtti előadásában az Üdvbizonyosságról beszélt.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Képeket lásd itt.

 
2018.08.19 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, János Evangéliuma 6.35 szerint:
"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

2018.08.18 - Mágocs

A csendesnapon 31 gyülekezeti tag vett részt, töltődött fel és érezte jól magát az együttlétben.

Képek megnézhetők itt.
 
2018.08.12 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Jakab Apostol levele 2.14-26. szerint.

Ferencz Lajosné Gabi gondnokasszony hívta az augusztus 18-án Mágocson tartandó csendes napra a gyülekezet tagjait.
A csendes nap témája a misszió, az elhívás lesz. Délben közös ebéd. Délután úrvacsorás istentisztelet, bizonyságtételekkel. Utazás több autóval. Indulás Mágocsra 8 órakor a parókia elől. Indulás haza 18 órakor.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.08.05 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt levele 1.12.27. szerint.
A nagydobronyi református imaház és óvoda megsegítésére összegyűlt 42.000 Ft-ot átutaltuk a szeretetszolgálatnak. Köszönet az adakozóknak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

103 országból látogatták meg a honlapunkat:

Látogatók
 
2018.07.10-13. - mágocsi hittan tábor"Állati küldetés"

Július 10-13. között belaktuk a mágocsi házat. A gyermekek már a tanév során beosztották az ágyakat, hogy ezen a héten ki, hol alszik.

Alig érkeztünk meg, máris tábori hangulat volt. Nagyon élveztük a slime-készítést, a gyöngyfűzést, a gyertyakészítést. De szívesen csatlakoztunk idén is közös játékokhoz, mint: éjszakai számháború (világítós számokkal), ping-pong, tollas, csocsó, foci.
A társasjátékok kedvelői behúzódtak a szőlő árnyékába.

Hogy miben volt más az eddigi táborokhoz képest? A témájában. A délelőtt folyamán olyan bibliai történetekkel ismerkedtünk "Állati küldetés" címmel, amelyekben bővebben hallottunk a tevéről, fürjről, szamárról és disznóról. Különböző bibliai szereplők példáján keresztül vontuk le a napi tanulságot. Az állatok Isten eszközeként jelentek meg. Belátható számunkra is, hogy Isten sokakat, sokféleképpen von be a küldetés végrehajtásába.

Esténként az első magyar misszionáriusnő - Molnár Mária - életét dolgoztuk fel. Molnár Mária Isten küldöttekként indult útnak Pápua Új-Guinea szigeteire és élt a kannibálok közt 15 évet. Gyógyított, tanított és Istenről beszélt. Ma is emlegetik a nevét. Az izgalmas történetek elvarázsolták a gyermekeket.

És mivel a hetünk címe "Állati küldetés", a hét egyik fénypontjaként dr. Faragó Enikő és Faragó Endre jóvoltából kitelepült egy délutánra a Mini Zoo. Az állatokat szabadon sétáltattuk, kézbe, nyakba vettük, simogathattuk. A képek magukról beszélnek.

Az utolsó nap emlékezetes pillanata mindig a tábortűz, illetve a jelenet, melyre a táborlakók önállóan készülnek és adnak elő. Sok új ötlet, nevetés, humor, a tanultak együtt vannak ezekben az előadásokban, melyeket évről-évre felemlegetünk.
Ezt a hetet nagyon sok ismerős, szülő, gyülekezeti tag számon tartja. Nagyon köszönjük Mindenki támogatását. Jó volt látni, érezni az összefogást a szolgálatban, imában, és anyagiakban.
Gazdagon megáldott hetet zártunk.

Jövőre ugyanitt!
Fadgyas Éva

Képek a táborból itt láthatók.
 
2018.07.22 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele 7.18-22. szerint.
Fóris Györgyné Zsuzsika beszélt a Kaposváron megtartott dunántúli Református Egyházi Napokról, melyen négyen vettek részt gyülekezetünkből.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

2018.07.15

Igét hirdetett Krajczár János magyarszecsődi lelkipásztor Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele 8.28-30. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.07.08 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Lukács evangéliuma 14.15-24. szerint.

Megkereszteltük Hodosi Erk Zétényt, a képek itt tekinthetők meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.06.29-07.01. - REND (Református Egyházi Napok - Dunántúl) - Kaposvár

A programokról itt olvashatsz.

Miért fontos a család?
Mit gondol a család intézményéről a református püspök, az evangélikus esperes és a katolikus érsek? Hogyan szakít időt házastársára és gyermekeire az államtitkár és a Zsinat lelkészi elnöke? Ez is kiderült június 30-án délután Kaposváron, az idei REND második napján.
Részletek itt.

A rendezvényen résztvettek gyülekezetünk tagjai is. Képeket lásd itt.
 
2018.06.17 - igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Máté evangéliuma 20.1-16. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.06.10 - igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Mózes első könyve 32.23-32. szerint.

A keresztelő képeit itt nézheted meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 
2018.06.03 - igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Jónás próféta könyve 4.1-11. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Pedagógusnap alkalmából a gondnokasszony köszöntötte Dér Sándorné (Csilla), Storczné Csoma Judit, Csótiné Kovács Barbara, Nyeste Dóra, Spangenberger Andrea és Fadgyas Éva hitoktatókat.

Megemlékeztünk Ádám Jánosról, aki két éve hunyt el. Özvegyének megnyugvásért imádkozunk.

Június 24-én jelentkező lelkész bemutatkozó istentisztelete.

Június 30 - szombat: mágocsi tábor takarítása, indulás 8 órakor a parókia elől.

 
2018.05.27 - igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Kenderesi Árpád Bálint és Kenderesiné Varga Szabina kislányának - Leának - a keresztelői képeit itt nézheted meg.
 
2018.05.21 - Pünkösd másodnapján igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, az Apostolok cselekedetei 2.1-13. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

A Kossuth Rádió Budafokról közvetítette a református istentiszteletet, volt lelkészünk - Nagy Péter - hirdette az igét.
Az istentisztelet meghallgatható itt.
 
2018.05.13. - Ünnepi istentisztelet Fényes Endre és Kis László lelkipásztorok részvételével: Hargitai Réka, Csonka Antónia és Nyulasi Lilla konfirmációja.

A képek megtekinthetőek itt.

 
2018.05.06. - Ünnepi istentisztelet Anyák napján.

A képek megtekinthetőek itt.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 
2018.04.29. - Ünnepi istentisztelet a "Reformáció 500" alkalmára készült Kálvin téri installáció örökbefogadott 49-es kövének megáldásával.

A képek megtekinthetőek itt.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 


 
2018.04.22. - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor A Zsidókhoz írt levél 11.1-3. szerint:

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.


Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 

2018.04.15 - Istentisztelet

A megyében ezen a napon lelkészcserék történtek. Komlón Rácz-Vekerdi János szolgált Bólyból, ott pedig Fényes Endre helyettes lelkipásztorunk.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2018.

menüpontnál.
 
2018.04.08. - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Mózes első könyve 3.22-24. szerint.

Rajzverseny

Gyülekezetünk 70 éves, templomunk (jövőre esedékes) 40 éves évfordulója alkalmából

"Az én templomom"

címmel meghirdetett rajzversenyre a hittanos gyermekeinktől 28 rajz érkezett alsós és felsős korosztályban. Rajz közben nagyon sok ötlet jutott a gyermekek eszébe, képzeletbeli templomot építettek, de inkább a megélt élmény, az átélt mélységek domináltak.

A hittanórák alatt készültek a rajzok és amíg alkottak a gyermekek, beszélgettünk.
Lejegyzeteltem a gondolataikat:

. Ágival lementünk a parókiára, sok játék volt ott. Évi mesélt a bibliából. A cicám is itt volt.
. Az én templomomban vízi park van. Mindig Istentisztelet után lehet használni. Ingyenesen, hajnali 1 óráig. Mindenki, még a pap bácsi is. Titkos bunker van a toronyban, a fiúknak, lányoknak külön. A lányoknak van egy diszkó gömbjük is.
. Az én templomomban nagyon szeretek énekelni. Jól esik, amikor a nénik, és a bácsik megdicsérnek.
. Szeretem az Istent és szeretem az emberiséget. Az én templomom olyan, hogy szinte lakni lehet benne. Tetszenek a virágok a templom falán. Szerettem volna, ha az ablakon belátunk, amikor próbáljuk a jeleneteket. A fával sokat dolgoztam, mögötte van a tábortűz helye. Hasonlít a tábori házra és a templomunkra, olyan kettő az egyben.
. Szeretek otthon lenni, én ott vagyok boldog. Állatok, Mama, Anyu. Mama mindig otthon van. Remélem sokáig élnek. Itt van időm gondolkodni, Istenhez is közelebb kerülni. Isten segít az embereknek. Meghallgat bármikor és kedves.
. Szeretem a madarakat. A régi madaraim hiányoznak. Van két pintyem: Bogyó és Babóca. Aranyosan röpködnek, szeretnék én is repülni. Isten jószívű, tanácsokat ad, amit megérzek a két döntés közül. Itt a rajzon közel van az Isten is.
. Tábor. Sokat imádkoztunk. Jó volt. Szereztem új barátokat. Ez volt életemben az első táborom. Isten kedves és segít mindenben.
. Ülnek a gyerekek a pokrócon. A tanár néni a párnán. Itt van egy tábla. Az állatok is leülhetnek és hallgathatják. A szabad tér a templom.
. A kedvenc dalom: "Fenn a mennyben az Úr ". Nagyon megfogott az énekből az a két szó, hogy az "élet vize".Ezt rajzoltam. A természetben szabad vagyok. Isten nekem a szabadságot jelenti.
. A komlói templomromnál, a különleges hittanórát rajzoltam, az erdő szélén vagyunk. Olyan volt mint egy kirándulás ez a templomi élményem.
. Sima templom amit elképzeltem, új dolgok vannak benne, például: szép-borítós biblia, új énekes könyvek. Ott csönd van. Szeretem, megnyugtat. Néha beszélek a Istennel. Sok mindent elmondtam neki.
. A természetet választottam templomnak. Van egy mesterséges is: amit építettek. Nekem a természetes szebb. Lehet benne fürödni, zöld, vidám. Isten benne van. Néha Istenre gondolok. Néha arra gondolok, hogy jó, hogy itt vagyok. Igazából, amikor rajzoltam, a kedvenc helyem is eszembe jutott: a mézes rét.
. Templomi rajz, a belső templom. Gyertya, a torony hátrébb van, mint a ház, hogy ne egymás mellett legyenek. A háttérhez rajzos technikát alkalmaztam. Szív: az én templomom. És ez a szív: a mi szívünk.
. Az én templomom nagyméretű, hogy sokan legyenek ott, hogy mindenki beférjen. Három szintje van: az első szint a bejárat, itt van egy csigalépcső és az orgona. Két emeleten pedig karzat van. Nem átlagos templom, a méretei miatt. A toronynak harangja van. És hangos bemondója, hogy aki kint van hallja az imát. Szeretek közösségben lenni.
. A templomon gyertya lebeg, mintha ott lenne, de még sincs ott. Egyszerű, nyugodt hely, de számomra mégis különleges, elfelejtem a problémáim. Általában megpróbálom egyedül megoldani, ha nem megy, akkor mondom el Istennek. Sok problémám van. Szeretnék templomba járni, de valami mindig gátol.

A zsűrizésben részt vett Bálint Ferenc képzőművész, grafikus. A pályamunkák már díszítik a gyülekezeti terem falát. Köszönjük a gyermekeknek az aktív részvételt!

  1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
Alsós Fekete Bálint
Fadgyas Eszter
Bérces Natasa
Nagy Ágnes
Horváth Imola
Török Orsolya
Darvasi Hunor
     
Felsős Tokodi Zsófia
Hargitai Réka
Fadgyas Júlia
Gulyás Sáron
Gulyás Lotti
László Lénárd
Csicsman Ákos
Fekete Kinga
Csonka Tibor
Sáfrány Noémi
Fehér Bibor

A díjazott gyerekek könyvet és csokoládét kaptak.A képeket megtekintheted itt.

Fadgyas Éva - hittanoktató

 
Mágocsi református nyári táborozás 2018.

Kedves Szülők és Gyerekek!

Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2018. július 10- július 13. (kedd- péntek).
A táborozás helye a mágocsi református gyülekezeti ház, mely minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Jelentkezési határidő: április 8
Jelentkezni lehet: refgyul.komlo@gmail.com

Fadgyas Éva
hittanoktató
 
2018.04.02. - Húsvét másodnapi Úrvacsorás istentisztelet.
Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 15.33. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 

2018.04.01. - Húsvét vasárnap

Úrvacsorás istentisztelet Szabó Zoltán Levente teológus szolgálatával.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 

2018.03.31 - Nagyszombat délutáni passiójáték

Kis László pécsváradi lelkipásztor és a pécsváradi testvérek részvételével


 
2018.03.30 - Nagypénteki Úrvacsorás istentisztelet

Az ökumenikus nagypénteki úrvacsorás istentisztelen Fényes Endre református lelkipásztor és Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész szolgált.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 
2018 03.28 - Húsvéti lelki nap - Képek megtekinthetők itt.

Nagyhét szerda délelőtt a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda páratlan kezdeményezésére, a református hittanra járó gyermekekkel együtt töltöttük a délelőttöt. Az iskolai Húsvéti lelki nap keretében mi is foglalkozásokat szerveztünk 29 gyermek számára, 9-14. éves korosztályban.
A nap témája volt a Húsvétvasárnapi történeten keresztül a feltámadás, melyet Fényes Endre lelkipásztor vezetett fel.
"Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!"- szólt az ige a Lukács evangélium 24. részéből.
Majd beszélgettünk róla: "Elhisszük, hogy voltak dinoszauruszok? Miért? Mert vannak csontok! Elhisszük.."
"Elhisszük, hogy feltámadt Jézus? Miért? Mert látták."
Felelevenítettünk néhány tábori gitáros éneket, filmrészletet néztünk. A gyülekezet szeretetvendégséggel készült, majd egy kis csoportos bibliaismereti vetélkedővel zártuk az együttlétünket. Bízva abban, hogy ez az alkalom is hozzájárult az idei ünnephez, Isten Áldását kívánom minden család számára, magam, és munkatársaim nevében:

Fadgyas Éva
 
2018.03.25 - Az istentiszteleten igét hirdetett Kovách Péter, a Pécsi Református Kollégium lelkipásztora, Lukács evangéliuma 19.41-44. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

A Nagyhét és a Húsvéti ünnepek alkalmairól a Hírek menüpontban olvashatsz.
 

2018.03.18 - Az istentiszteleten új helyettes lelkipásztorunk, Fényes Endre hirdette az igét.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Virágvasárnapra, az úrvacsorás istentiszteletre szeretettel várjuk szórványainkból a testvéreket!
Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy süteménnyel járuljanak hozzá a szeretetvendégséghez!
 
2018.03.11 - Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor Máté evangéliuma 22.1-14. szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Március 8-án ezzel az igével búcsúztunk Ignácz Andrásné testvérünktől: "Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él."
 
Mágocsi református nyári táborozás 2018.

Kedves Szülők és Gyerekek!

Idén nyáron ismét sor kerül szokásos mágocsi táborozásunkra, amelynek ideje: 2018. július 10- július 13. (kedd- péntek).
A táborozás helye a mágocsi református gyülekezeti ház, mely minden szükségessel és sok vidámsággal jól felszerelve várja a gyerekek érkezését.
Jelentkezési határidő: április 8
Jelentkezni lehet: refgyul.komlo@gmail.com

Fadgyas Éva
hittanoktató
 
2018.03.04 - Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor. Az istentisztelet alapigéje: Máté evangéliuma 8.1-4.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Cserhalmi Csaba testvérünket, aki 77 évet élt e Földön, Mózes 5.8.2. igéjével búcsúztattuk március 2-án a mágocsi temetőben. Isten akaratában való megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak.

Március 25-én Virágvasárnap:

1979 óta ez egyházközségünk közös ünnepe, a Komló környéki 53 település reformátusainak az ünnepe. Kovách Péter, a Pécsi Református Kollégium iskolai lelkésze fog igét hirdetni. Mindenkit szeretettel várunk.

A presbitérium 8.000 Ft-ra emelte az éves egyházfenntartói járulék összegét. Ha bármelyik testvérünk nem tudná ezt kifizetni, az ne akadályozza meg az istentiszteletek látogatásában. Továbbra is szeretettel várjuk közösségünkben.
 

2018.03.03 - A Magyar Református Presbiteri Szövetség küldöttgyűlése a Ráday utca 28-ban

A kezdő áhítatot prof. dr. Szűcs Ferenc tartotta.

Egy tizenöt perces zenei betétben Csákány Marianna kántor szolgált kedves kiállásával, gyönyörű hangjával, Kisgejőcről ( Kárpátalja).

Ebből rövid részlet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

 

Rajzpályázat - 2018


A Komlói Református Egyházközség idén is rajzpályázatot hirdet, melynek címe:


"Az én templomom"
Rajzverseny
 
2018.02.25 - Az istentiszteleten igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor Máté evangéliuma 7.24-29. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.

Cserhalmi Csaba testvérünket Mágocson március 2-án, pénteken 1 órakor búcsúztatjuk. Aki szeretne eljutni a temetésre, csütörtökön délig jelezze a gondnokasszonynak, az utazást igyekszünk megoldani.
 
2018.02.18 - Az Úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor Márk evangéliuma 5.21-43. szerint.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
 

2018.02.16

E földön Isten kegyelméből 91 évet élt Dr. Szakács Dezső testvérünket búcsúztattuk a templomban, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 2.2 verse szerint:

"Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről."

Adjon az Isten vigasztalódást a gyászolóknak.
 

2018.02.11

Igét hirdetett Kis László helyettes lelkipásztor.

Vendégünk volt Nagy György, a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség lelkésze, aki beszélt városáról, gyülekezetéről.

Az istentisztelet meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2018.

menüpontnál.

2018.01.28
A Pécsi Református Kollégium gimnáziumának kórusa volt a vendégünk, Dr. Kádár Péter főigazgatóval és Bartos Erikával, az általános iskola igazgatónőjével.
Igét hirdetett Dr. Kádár Péter, Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele 7.31 és János Apostolnak első levele 2.17 szerint.
Bartos Erika bemutatta az általános iskola lehetőségeit, Kádár Péter pedig a gimnáziumot. Hívták a szülőket, gyerekeket az iskola honlapján hirdetett nyílt napokra, beiratkozásra.
A gimnázium kórusa számtalan díjat nyert már a Keszthelyi Helikon Ünnepségek keretében szervezett Középiskolások művészeti versenyén. Karnagyuk Papp Tamás. Zsoltárokat énekeltek a komlói gyülekezet örömére.
Az istentisztelet után szeretetvendégségen fogadtuk a vendégeket. 

A 2018-as ökumenikus imahét alkalmai:
Szerda - református alkalom - igét hirdetett Kis László református lelkipásztor
Csütörtök - baptista alkalom - igét hirdetett Horváth László baptista lelkész - meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
Péntek - római katolikus alkalom - igét hirdetett Hamzau Relu római katolikus plébános - meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018. menüpontnál.
Szombat - evangélikus alkalom - igét hirdetett Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor

A szerdai alkalom:


A csütörtöki alkalom:

Csütörtöki alkalom

 

2018.01.21
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész Máté evangéliuma 5. szerint.

A 2018-as ökumenikus imahét alkalmai a Komlói református templomban szerdától szombatig, délutánonként 17 órától lesznek a következők szerint:
Szerda - református alkalom - igét hirdet Kis László református lelkipásztor
Csütörtök - baptista alkalom - igét hirdet Horváth László baptista lelkész
Péntek - római katolikus alkalom - igét hirdet Hamzau Relu római katolikus plébános
Szombat - evangélikus alkalom - igét hirdet Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor

Jövő vasárnap a Pécsi református Kollégium kórusa lesz a vendégünk, Kádár Péter főigazgatóval. Kérünk süteményeket a szeretetvendégségre.

 

Kirándulás Kaposvárra, a Seuso kiállítás megtekintésére

Kaposvári kirándulás
 

2018.01.21-ig tart nyitva a kaposvári Seuso-kincsek kiállítás

Gyülekezetünk autós kirándulást szervez a kiállítás megtekintésére. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.

Seuso

A Seuso-kincs ezüstedényei saját koruk művészetének csúcsdarabjai. Ez a különleges eszmei és anyagi értékkel bíró műtárgyegyüttes, mielőtt méltó helyét elfoglalná a Magyar Nemzeti Múzeumban, hat vidéki múzeumban is bemutatkozik. Kaposvár a harmadik állomása ennek a reprezentatív kiállítás sorozatnak.
A kiállításban 14 nagyméretű ezüstedény látható, melyek össztömege 68,5 kg. Az ezüstműves remekművek saját korukban összesen 2040 solidust érhetettek. Ez azért is meghökkentő, mivel a 4. században egyetlen solidusból 350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni! A Seuso-kincset két, ételek tálalására szolgáló nagyméretű lapos tál, két további tálaló és valószínűleg dísztálként is használt tál, egy mosdáshoz használt mély tál és két hozzá tartozó, geometrikus díszítésű kancsó, továbbá egy dionüszoszi ábrázolásokkal, egy állatalakokkal és egy görög mitológiai ábrázolással díszített kancsó alkotja. Két vödör, egy illatszeres tégelyek tárolására szolgáló doboz, valamint egy amfora is része az együttesnek. A kincseket a 4. század utolsó évtizedeiben vagy az 5. század elején rejthették el, feltehetően egy háborús konfliktus elől menekülve. /Szerző: Benke Róbert, S. Kovács Zoltán/

 
Magyar kultúra napja 2018- rendezvények Baranyában
A Közösségek Háza szervezésében tartják meg a Magyar kultúra hete elnevezésű programsorozatot Komlón.
Az intézmény honlapja szerint hétfőn a komlói Díszítőművészeti Műhely fennállásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi kiállítás nyílik a közösségi házban.
Hétfő este a kultúra napja alkalmából a városi színházban elismeréseket ad át Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Polics József (Fidesz-KDNP) polgármester és Minorics Tünde etnográfus, majd a Pécsi Harsonaegyüttes ad koncertet - áll a tájékoztatóban.
Kedden alsó tagozatos diákok számára rendeznek mesevetélkedőt, a komlói programokat csütörtökön Árgyelán György és Rott József legújabb könyvének bemutatója zárja.

A pécsi Csorba Győző Könyvtár tájékoztatása szerint hétfőn a pécsi Tudásközpontban tart előadást Kölcsey Ferenc és Himnusz címmel Nényei Pál író, középiskolai tanár, a népszerű Az irodalom visszavág 1. és 2. kötetek szerzője.
Január 25-én délelőtt a Szélkiáltó együttes zenél a Pécsi Kulturális Központban az alkalomból.
A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
 

2018.01.07
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész Máté evangéliuma 5.43-48. szerint.
A mai istentiszteleten letette az esküt az újonnan megválasztott presbitérium.

Presbiteri eskütétel

Megemlékeztünk Szűcs Sándor testvérünkről, aki 15 éve távozott el közülünk. Szeretettel köszöntöttük családja tagjait.
A Pécsi Református Kollégiumban Iskolanyitogató nyílt napokat szerveznek óvódások és szüleik részére január 10-én, február 18-án és március 13-án d.u. 5 órakor. Minden érdekeltet szeretettel várnak. Részletek itt olvashatók.

 
2018.01.01 - Újév első napja
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész a 139. zsoltár 23-24. verse szerint.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2018 menüpontnál.
 
©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |