Archívum 2012-2014.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
 

Boldog Új Évet kívánni jöttem én,

E szép téli napnak sugárzó reggelén.

Kamrátokba sok jót, házatokba békét,

Szívetekbe boldogságot, áldás csendességét.

Tervekhez sok szerencsét, a munkához kedvet,

Minden földi jóból a legkedvesebbet.

Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok,

Hogy az Új Év minden napját boldogan járjátok.


2014.12.28 - Kovács Botondot Németh Norbert lelkipásztor keresztelte meg (fotók itt):

Az ige nem beszél Jézusról, annak tizenkét éves koráig. A tizenkét éves Jézus története a konfirmációhoz köthető. Bizonyos alkalmakat szeretünk Jézus életének különböző mozzanataihoz kötni. Egy tizenkét éves gyermek át tudja venni a konfirmáció fogadalmát.
Botond előtt áll a Krisztussal járó élet: gyarapodik testben és bölcsességben, Isten és ember előtt való kedvességben. Jézus tizenkét évesen úgy érezte, hogy otthona a templom. Szülei Jeruzsálemben a templomban találják, a bölcsekkel beszélgetve. Elálmélkodnak a bölcsességén. Sokszor hallunk gyermekektől okos gondolatokat: "Én már voltam a mennyekben születésem előtt& - mondta egy kilenc éves kisfiú. A gyermekeknek tükéletesebb istenképük van. A szülők feladata, hogy eljőjjön az a pillanat, amikor tizenkét évesen önként ideállva a gyermek hitvallást tesz arról a hitről, amit megismert a hittanórákon, arról az Istenről, aki érte jött a földre, érte halt meg a kereszten.
A Botond név őseink hős harcos mivoltát idézi fel: A krónikák szerint a Bizánc kapui elé vonuló magyarok elé kiállt egy hatalmas termetű görög, s kijelentette, hogy ha őt két magyar legyőzi, a császár adót fog fizetni a magyaroknak. A görög vitéz ellen a kis termetű Botond állt ki, aki előbb Apor vezér utasítására bárdjával bevágta Bizánc érckapuját, akkora rést vágva rajta, melyen egy gyermek ki- és bejárhatott, majd egyórás küzdelem után megölte ellenfelét. (Forrás: Wikipédia)
Botonddal kapcsolatos másik történet: a Lehel és Bulcsú vezette kalandozó magyarok Augsburgnál vereséget szenvedtek a német hadaktól. Botond a Majna vidékén járt seregével, mikor meghallotta két társa vereségét. Ekkor a győztesekre rontott, jól elpáholva őket.
Ez a "botondság" kísérje a kis Botondot élete során, legyen ő református hitünk hű harcosa.

 

2014.12.28:

Igét hirdetett

Némethné Hesz Márta lelkipásztornő.


Az igehirdetés alapigéje:

Lukács evangéliuma 2.22-34: 
"És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy "minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék" és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint "egy pár gerlét vagy két galambfiókát".
És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.
A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata."

Az igehirdetés rövid kivonata
Egy lépéssel vagyunk odébb Karácsony szent ünnepén. Még mindig a kisded Jézusról van szó. Az Úr Jézus csecsemőként megjelenik a jeruzsálemi templomban, hogy szülei bemutassák az újszülöttet.
Karácsonyt együtt ünnepeltük a szeretteinkkel, barátainkkal, a gyülekezettel. A hangsúly azon van, hogy az Isten mit érzett az ember iránt: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Ezt a hatalmas isteni szeretetet kell megértenünk, Simeon története segít ebben.
Izrael hatalmas messiás-várásban élt: jön valaki, aki megszabadítja őket a római uralom alól. Kellett a simeoni helyretétel Máriának és a népnek is. Mi is meg kell halljuk a simeoni prófétálást. A mi képzeletünk is szárnyal - mennyi csodát tehetne velünk az Úr Isten. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az élet terheit nekünk is hordoznunk kell.
Simeonnak igaz és őszinte messiás-várása volt. Megadatott neki, hogy meglássa a Megváltót. Hány ember hal úgy meg, hogy soha nem tudott eljutni ebbe a kegyelmi állapotba? Simeon talán már közel érezhette a halált, s egy napon mégis megadatott neki, hogy lássa a Messiást. Simeon úgy halt meg, hogy betelt az élettel.
Valamennyien azért vagyunk itt, mert találkozásunk volt Krisztussal. Gondoljunk vissza erre az alkalomra, amikor átölelt az Isten. Minden megpróbáltatásnál a hitünkre van szükség. Ha az Ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket!
Megérteni a megváltót - Simeon ott találja a templomban Máriát, Józsefet és a csecsemő Jézust. Egy törékeny gyermek Jézust, akit hordoznak. De ez a gyermek hordozza az egész világot. Visszatekintve erre az eseményre, már a kereszten át látjuk őt.
Ezen az istentiszteleten az Úr Isten nyitogatja a lelkünket, hogy Jézus elkészítse a helyet, s elvigyen az örök országba. Sokszor azt érezzük, hogy nem jó itt, a földön embernek lenni.
Megérteni a Megváltót - Az Úr Isten nem a mi imáinknak megfelelően cselekedett, de minden az ő akarata szerint történt, s az ember hálát tud adni ezért.
Nagy szükségünk van a békességre, az Isten áldására. Lássuk meg József magatartását: nem bántja Máriát sem szóval, sem tettel. Pedig a zsidó törvények szerint megkövezés járt volna Máriának, büntetésül. Az angyal megjelenése után József ott van támaszként, nevelőapaként Jézus mellett. Mária megy azon az úton, amit az Úr Isten kijelölt neki: A megváltó ott születik meg, az istállóban; Meg kell élnie , hogy a fiának a keresztfán meg kell halnia; Ott van a feltámadásnál, békességben követi a megváltóját.
Álljunk be a békesség követői közé! Békességgel tudjunk elköszönni egymástól, engedjük, hogy az Úr Isten munkálkodjon lelkünkben most és mindörökké, Ámen.

Az elmúlt időszakban három lelkész mutatkozott be a komlói gyülekezetnek: Simon Norbert teológus, Molnár Imre battonyai és Fehér Csaba békési lelkipásztor. A januári gyűlésen fognak egyeztetni a presbiterek, hogy a három meghallgatott lelkész közül választjuk-e meg az új lelkészt.


Gyülekezetünk minden tagjának áldott, békés Karácsonyt kívánunk!
2014.12.26 - Igét hirdetett Németh Norbert lelkipásztor
Az igehirdetés alapigéje: János evangéliuma 1.5,10,12. 

"A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében."

Az igehirdetés rövid kivonata

Karácsony első napján az igehirdetésben a "mégis"-ről volt szó, ami nincs benne János bevezetőjében: Az ige mégis testté lett. Az emberi beszéd ellentétekben fogalmaz: a végtelent a végessel, az örököt a halandóval, a hitet a hitnélküliséggel veti össze. A "mégis" mellé megtanulunk egy új szót: "mégsem".
Jézus eljött ebbe a világba, és nem fogadták be őt. Érthetetlen és elfogadhatatlan - Isten számára nincs hely az életünkben, a világ hangadó része "mégsem" fogadja be az Urat. A feltámadott Urat sem tudja elfogadni a világ. A világ gyártja a kifogásokat, hogy miért nem.
Egymásnak feszül az isteni "mégis" és a világi "mégsem". Arról a harcról van szó, amelyben a "mégsem" veresége, a "mégis" győzelme van megírva. A sötétség, a tudatlanság, a bűn a hazugság világa, s a világosság világa feszül egymásnak. Ez a harc drámai, mintegy mitológiai. A mitológiában hol egyik, hol másik győz, itt viszont egyértelmű az isteni erő győzelme. A jánosi nyelv a görög kultúrában gyökerezik, ezért jobban megértjük Jánost, mint kora zsidó emberei. Ez juttat el a világosság végső győzelméhez, ami nem emberen múlik, hanem az isteni erőn. Ahogy Ady is megírta:
"És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten járt előttem,
Kivonta kardját, megelőzött."
Tamási Áron Ábele megkapja a választ Amerikában arra a kérdésére, hogy "mi célra vagyunk a világon? Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." Az embernek a világon otthont kell találnia, a messziről jött embernek is. Ábel hazatért, de nagyon sok helye van a világnak, ahol az ember idegennek érzi magát, akár a saját országában is. Egy baranyainak idegen lehet akár Debrecen is. Az embernek van egy otthon fogalma. Mi nem idegenben élünk. Egy Kanadába kiment magyar írta meg élményét: egy vendéglőben németekkel találkozott, németekkel németül beszélt (nem magyarul...), s mégis már ez is hazai íz volt számára.
Hova jön az ige erre a világra? Egy idegen környezetbe. Az ember istentől idegenné tette e világot Jézus számára. Ez nem az ő világa, szeretné jobbá tenni azt. E mellé az idegen világ mellé az társul: az Isten számára az ember nem idegen. Ha külföldön valaki magyarul szól hozzánk, ő idegen környezetben nem idegen. Egy törökországi hajóúton egy magyar útitárs problámázott, hogy nincs helye leülni. Egy néger családhoz beszélt, magyarul. A néger férfi magyarul válaszolt neki, itt járt egyetemre... Nincs a világnak olyan része, ahol ne találkozhatnánk magyarokkal. Idegen helyen az az ember már nem idegen, aki magyarul szól hozzánk.
Wass Albert Floridában az erdélyi házakhoz hasonló házat épített. De - ahogy mondta - az amerikai ház körüli fák bolond fák, azért vannak, hogy kidőljenek, nem mint az erdélyiek; nem jelentik az otthont.
Jézusnak nincs otthona ebben a világban. Néha behívják egy-egy otthonba. Nagyon nehéz ebben az idegen világban forgolódni az ember fiának. De az ige rátalál az emberre. Jézus helyreállítja az Isten és ember közötti idegenné vált kapcsolatot, a gyermeki kapcsolatot.
Az Isten fia értünk áldozza magát a kereszten, de ezzel helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között.
Az igével ezen a földön kettős dolog történik: nem fogadja be a világ, de összegyűjti az övéit. Felhatalmaz bennünket az Isten - gyermeki valóságra. Jézus soha nem engedi el az atyai kezet: az Isten mégis hatalmasabb az emberi népénél. A mi fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban.

A székelykocsárdi testvérgyülekezet lelkésze köszöntötte a komlói gyülekezetet Karácsony alkalmával, áldást, békességet, minden jót kívánva.

Az elmúlt időszakban három lelkész mutatkozott be a komlói gyülekezetnek: Simon Norbert teológus, Molnár Imre battonyai és Fehér Csaba békési lelkipásztor. A januári gyűlésen fognak egyeztetni a presbiterek, hogy a három meghallgatott lelkész közül választjuk-e meg az új lelkészt.
 
2014.12.21 - Herczeg Nimród keresztelője - Igét hirdetett Fehér Csaba békési lelkipásztor
Az igehirdetés alapigéje: Lukács evangéliuma 24.1-12. 

"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.
A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk:
Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.
Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.
Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő
asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.
Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken."

Az igehirdetés rövid kivonata

Advent negyedik vasárnapjához érkeztünk el, mégis egy húsvéti ige szólít meg bennünket - a bibliaolvasó kalauz mai igéje szerint.
Nagyon sok történet jöhet elénk ünnepekkor, de az üzenet ugyanaz:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3.16)
Karácsonykor azt a Jézust várjuk, aki eljött, szenvedett, meghalt, feltámadt - húsvéti hittel. Hálát adhatunk Istennek a hitünkért. Ha megvan a hit bennünk, kell azért, hogy ez növekedjék.
"Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt."
Sokféle hit van a világon: az egyik a hiszékenység, ez alap nélküli hit. Másik véglet az igaz hit, a húsvéti hit. Csak egyféle hittel lehet üdvözülni, a Jézusban való húsvéti hittel. A történeti hit a nagypénteki hit, amely megáll a keresztrefeszítésnél, nem hisz a feltámadásban. Akik érteni akarják a feltámadást, azok nem tudnak hinni. Az emberi szív, értelem nem tudja befogadni a feltámadást, abban csak hinni lehet. Vannak, akik csak nagy csütörtökig jutnak el. Nem jutnak el a szenvedésig, a megváltásig, a feltámadásig. Az igaz hit ismeret, bizalom, engedelmesség. Ezt mondhatjuk húsvéti hitnek.
Az "asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik".
Azt, hogy az asszonyok hozta hír üres fecsegés, nem a zsidó vezetőktől halljuk, vagy a rómaiaktól, hanem a tanítványoktól, akikannyi csodát éltek meg Jézussal. Lehetséges ez? Hogy a tanítvány megkérdőjelezze a csodát? Velünk is sokszor megtörténhet. Hányszor van, hogy Isten egyértelmű szavait üres fecsegésnek tartjuk. Megvalósul az üresség, nincs tartalom. Az üresség és a fecsegés nem az asszonyoknál van, hanem a tanítványoknál. Jézus karácsonykor eljött, magát ajándékozta a világnak.
Péter "erre elment, és csodálkozott magában a történteken".
Péterben benne van a hívő ember fontos tulajdonsága: a gondolkodva való csodálkozás. Péter rá tudott csodálkozni Jézusra, Istenre. Isten azért adta az eszünket, hogy használjuk. A hitnek nem a tudás az ellentéte, hanem a hitetlenség. Az igaz hithez gondolkodni kell: hogy merre menjek? Ez még mindig nem a húsvéti hit. Húsvéti hit az asszonyokban volt. Ők el akarták mondani mindenkinek a hírt.
A húsvéti hit személyes hit, ami nélkülözhetetlen mindannyiunk számára. Amíg ez nincs, a személyes találkozás Jézus Krisztussal, addig az ember csak vallásos.
Készek vagyunk-e eljutni a húsvéti hithez? Azért volt karácsony, mert Isten közösséget akart velünk. Mi az igazi Advent? Akarni és tenni az igaz hitért, ami előre tekintő, jó tettekre sarkalló húsvéti hit.
 
2014.12.14 - Igét hirdetett Molnár Imre battonyai lelkipásztor.
Az igehirdetés alapigéje: Jakab levele 1.22  

"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat."

Az igehirdetés rövid kivonata

Nincs olyan adventi időszak, amelyben a református keresztyén ember ne találkozna Keresztelő Szent János igéjével. Milyen szolgálatot bízott rá Isten? Már kevés idő választotta el János szolgálatát Jézus megjelenésétől.
Két kulcsszót fogalmaz meg a szentírás számunkra az Advent kapcsán: várakozás és készülődés.
A babiloni fogság után felerősödött a Messiásra való várás Izraelben. Isten akkori népének voltak emberei, akik felkészületlenek voltak Jézus várására. Nem tudták szívüket kinyitni. Éppen azok, akik az írás tudói voltak, felkészületlenek voltak a megváltó várására.
Keresztelő Szent János próféta volt, igyekezett a népét felkészíteni Jézus fogadására. Az evangélium azt írja, nagy tömeg ment ki a Jordán partjára Keresztelő Szent Jánost meghallgatni. Mindenkinek felderül a szíve ilyenkor. Mégis Keresztelő Szent János is azt fogalmazta meg, hogy hiába vagytok sokan, ez csak egy szint, a meghallgatás szintje. János nem volt megelégedve ezzel a sokasággal, kemény szavakkal szólította meg őket.
Mily sokszor vágyik Isten népe csak erre! Legtöbb esetben a vágy az, hogy minél többen legyenek az ige hallgatói. Templomokban, kórházakban, iskolában, börtönökben. Mindig eszünkbe kell jusson, hogy ez nem elég. A reformáció nem azért robbant ki, mert kevesen voltak a templomban.
Keresztelő János arra késztette Isten akkori népét, hogy egy szintet lépjenek fennebb: ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyenek az igének - otthon, munkahelyen, mindenhol. Isten igéje szívünk táblájára kell íródjon. Mit tegyünk, hogy így legyen? Valami világmegváltó dolgot? Megszüntetni a társadalmi igazságtalanságokat? Megteremteni a világbékét? Segítenénk a szegényeken, ha gazdagok lennénk? Keresztelő Szent János egy rendkívül egyszerű választ ad: akinek van két ruhája, adja oda az egyiket; akinek van élelme, adjon belőle; akinek hatalma van, ne használja azt mások elnyomására, csak jóra, a dolgok jobbá tételére. "Adjon az állam!" - mondják sokan. Ez pogány gondolat Hányszor kisért ez a világias gondolat! Akinek van ereje, hogy más hátán fennebb lépjen, ne tegye ezt meg! Ezt mondta el Keresztelő szent János.
"Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket!" (Mt 3,8)
Jézus meg is mutatta, meg is cselekedte mindazt, amit Keresztelő Szent János tanított. Képes volt bárkihez odahajolni, akinek nincs étele, ruhája, hogy kapjon. Adni kell mindenkinek azt, amire szüksége van. Jézus volt a legerősebb, aki itt járt. Az erejével segített, használt. Isten bárányaként szenvedett, miután mindent nekünk adott. Keresztelő Szent János őt jövendölte meg.
A Jézushoz térő ember nem lehet önző. Isten fia lelkével rokon lelkületű kell legyen. Erre kell gondolnunk adventben. Jön az Úr, de ismernünk kell a lelkületét: "hogy be ne csapjátok magatokat". Az emberi élet egy része egy kis áltatás, képmutatás, becsapás. Isten szolgája nem ilyen. Őt nem lehet becsapni. Belelát a szívünkbe, olvas az érzéseinkben, gondolatainkban. Imádkozzunk érte, adjunk hálát érte.
Advent az ideje, amikor meghalljuk Jakab apostol intelmeit. örömmel készülődhetünk az ünnepre, amikor megállunk megváltó Krisztusunk eljövetele előtt.
Áldd meg Urunk további adventi utunkat, hogy valóban hitben találkozzunk az eljövendő Megváltóval.

Meghívó


Szeretettel hívjuk és várjuk a Komlói Református

templomba, a 2014. december 20.-án szombaton

16.00 órakor kezdődő Gyermek karácsonyra.

Nagyné Fadgyas Éva és Nyeste Dóra
2014.12.07 - Családi istentisztelet a Pécsi Református Kollégium V.a. osztályának Advent-köszöntő szolgálatával

Igét hirdetett - a gyerekek aktív részvételével - Németh Norbert lelkipásztor.

Az igehirdetés alapigéje: Lukács evangéliuma 1.5-17.  

Keresztelő János születésének ígérete

"Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak.
Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől.
Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé."

Az igehirdetés rövid kivonata

Mivel foglalkozik egy lelkipásztor egész héten, egész évben? Olvassa a bibliát, hitoktatást, istentiszteletet tart, elbeszélget a gyülekezeti tagokkal, keresztel, esket, temet, betegágyaknál reménységet nyújt. Zakariás idejében ez másként volt: Zakariás füstölő áldozatot mutatott be a templom oltárain. Az áldozatot a népért, a családért, a valami nehézségből való szabadulásért mutatták be. Ma szószék, úrasztala, székek, orgona van egy templomban. A jeruzsálemi templomban volt egy nagy hajórész és egy kis négyzetalakú rész, ez a szentély. Ott tárolták a frigyládában a Tízparancsolatot. Kr. e. 587-ben a babiloniak feldúlták Jeruzsálemet, felgyújtották a templomot, a vezető réteget a "babiloni fogságba" hurcolták, mintegy túszként. Ettől kezdve a legendák homályába vész a szövetség ládája, Zakariás idején már nem volt ott.
Zakariás lát egy angyalt az oltár mellett. Amikor Zakariás megijed, az angyal azt mondja:"Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed." Zakariás egy gyermekért imádkozott. Keresztelő János lett ez a gyermek. Ő keresztelte meg Jézust, a Jordánba merítve. A bűnök bocsánatára keresztelte a népet, Jézus eljövetelére. Keresztelő János utat készített az Úrnak, utána a szerepe végetért.
Mi is most Karácsonyra készülünk. Jó lenne, ha az Adventi estéken elcsendesednénk, imádkoznánk, s várnánk Jézus születését.
Ha megszólít minket Isten, azt fogadjuk kételkedés nélkül, bizalommal. Az imádság mögött legyen ott a hitünk. Legyen Zakariás példa számunkra.
 
2014.11.30 - Igét hirdetett Németh Norbert lelkipásztor

Az igehirdetés alapigéje: Ézsaiás Próféta Könyve 40.1,3,5.  

" Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.
Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át!
Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga mondja ezt."

Az igehirdetés rövid kivonata:
Az ember örök Adventben él ezen a Földön. Az Advent is nehezen megfogalmazható. Az Advent az eljövetelre vonatkozik, amire várakozunk. Ez Karácsony böjtje, rákészít a karácsonyi ünnepkörre.
Valójában a mi egész életünk, s bizonyos szakaszai várakozással telnek. Az újraértelmezett Advent igeszakasza: Jézusra értelmezzük, a kiáltó hang a pusztában Keresztelő Szent János. Az igének az eredeti szövegkörnyezete az, amire a népünk is sokat várt: jöjjön a szabadító! Ez Ezsaiásnál Kürosz lesz, akire azt mondja, hogy Messiás. Kürosz segített helyreállítani az országot, a szuverenitást. Ézsaiás egy eljövendő megváltóról szól, a pusztaságon keresztül. Ézsaiás gondolkodása szerint a nép gyorsan, át a pusztaságon kell hazatérjen, nem a termékeny félholdon (félhold formájú területen) keresztül. Ez olyan, mint amit a népünk megélt a XIX. században: vártunk Garibaldira, aki visszahozza Kossuthot.

Erre a történelmi helyzetre épül a három gondolat: vigasztalás, útegyengetés, Isten dicsősége.
1. A Heidelbergi Káté első kérdése: "Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban?". Miért kezdi a Káté a vigasztalással? Mert az ember alapproblémája: mi vigasztalásra szorult életek vagyunk életünkben és halálunkban. Az életünk nem a magunké, nem kezdhetek vele, amit akarok. Az életemet az Isten kezébe helyezve, újra meglelem az életem. Van az evilági vigasztalás a mi időnkben, a másik idősík az örök élet, amiben majd részünk lesz. Vigasztalásra szorulunk, mert képtelenek vagyunk megbirkózni életünk számos kérdésével. Ilyen a megélhetés. Az embert elérik a betegségek: kiszolgáltatottak vagyunk, betegségünket isten elé kell vigyük, képtelenek vagyunk megküzdeni vele: Isten segíts! Esetleg gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt küzdünk. A gyermeknevelésben is Isten kell segítsen, amit elrontunk, azt Ő hozza helyre. A nehéz döntésekben egyvalaki van velünk, akinek a tulajdona vagyunk.
Kettős a parancs: keressük a vigasztalást, de nekünk is vigasztalni kell. Könnyeket törölni, sebeket gyógyítani, lelkeket ébreszteni. Az egyháznak mindig az a kulcskérdése, hogy kevesen vagyunk. De vajon betöltjük a szerepet, hogy vigasztaljuk a többséget? Példa erre a vasárnapi boltzárási vita. Valóban sokan könnyebben végzik el a bevásárlást vasárnap. De azt a kárt sem lehet helyrehozni, amit a vasárnapi boltba járás a családok életében okoz: az egyetlen nap, amikor a családtagok együtt lehetnének, egymásra figyelhetnének.
2.  Útegyengetés: a sivatagban a seregek előtt utat kellett egyengetni. A szabadító Úr és a népe előtt kell egyengetni az utat. Ez Keresztelő Jánossal történt meg. Az útegyengetés egyébként is szükséges: a ma emberének nehéz eljutni Krisztusig. Nehezebb megtenni az első lépést Krisztus felé. Kell az útmutatás. Az ember nehezen indul el egy új közösség felé. Van, amikor az egyház kezd egyenetlen utakat szántani: a facebook ismerősök nem túl szoros barátok, egyikük az egész bibliát bejelölte. Ennek nincs értelme, az illető ily módon körbebástyázta magát a bibliával. Ez nem misszió, ez inkább visszataszítóvá válik, nem követendővé.
3. Isten dicsősége: minden dolgunknak ezt kellene szolgálni. Felcsattanó indulattal válaszolunk embereknek, megbántjuk a másikat. Egy-egy tettünk nem volt átgondolt, megbántottunk valakit. Valakit elrettentettünk az egyháztól tettünkkel, viselkedésünkkel. De jó lenne tényleg odaszánni magunkat Isten dicsőségére!
Legyünk készek vigasztalni és vigasztalást keresni mindenkor! Ámen.
 
2014.11.23 - Igét hirdetett Szabó Mária pécsváradi lelkész

Az igehirdetés alapigéje: Péter második levele 3.18. és Pál levele az efezusiakhoz 1.15-23.  
Az igehirdetés rövid kivonata:
Jézusról még többet megismerni? Mondhatjuk, hogy már mindent tudunk Jézus életéről, mert sokszor hallottuk, olvastuk. De ahogy az Úr mondta Mózesnek ott a csipkebokornál, hogy akkor fogsz megismerni, ha veled leszek, Jézus is azt mondta a tanítványoknak, ha majd veletek leszek. Igazából az Úr Jézus Krisztus akkor ismerszik meg, ha kijelenti magát az apostoloknak is.
Más a napi együttlét Jézus Krisztussal. Ha nem tanuljuk újra és újra az igét, megrekedünk a növekedésben. Mózes is hajlandó volt Istennel együtt járni, ahova Isten akarta. A szent lélek által lehet növekedni, általa tudjuk, hogy Jézus Krisztus velünk jár, életünk minden helyzetében velünk van.
Néha felmerül bennünk, a nehézségeinkben az, hogy Jézus nincs velünk. De Ő kijelöli nekünk az utat, és velünk van akkor is! Nem vonta vissza az ő kijelentését: "Veletek vagyok a világ végezetéig." A szívünk mélyén tudjuk, hogy minden hányattatás során is az Ő békéjét adja nekünk. A nehéz helyzetekben tudjuk meg, milyen nagy az Ő hatalma, ez tanít meg bennünket, hogy rá hagyhatjuk az életünket. Átformál bennünket, új útra vezet bennünket. Ha vele haladunk, az Ő lelke által is kijelentéseket mutat meg. Növekedjetek Jézus Krisztus ismeretében, mondja Péter. Élő Jézus Krisztusunk van, aki velünk jár, és ezt megtapasztaljuk. Jézus Krisztusnál minden lehetséges! Ha mi akarjuk megoldani dolgainkat, az nem szokott sikerülni, de ha rábízzuk magunkat, Ő megsegít. Az Ő kereszthalála hozta el a legnagyobb áldást, a megváltást, a bűnbocsánatot. Növekedjetek a kegyelemben! Az ember úgy gondolja, hogy mindent ő végez el. De ha növekszünk a kegyelemben, bizony megtapasztaljuk, hogy sokszor nem mi végezzük el, hanem Isten. Mert minden kegyelemből van az életünkben!
 
2014.11.16 - Igét hirdetett Simon Norbert teológus testvérünk

Az igehirdetés alapigéje: Vendéglátás viszonzás nélkül és A nagy vacsora (Lukács evangéliuma 14. 12-24):  

Az igehirdetés rövid kivonata:

Vajon mit jelent ez a szó számunkra: vendég? Számtalanszor szoktuk egymást megvendégelni, egyfajta érzelmi kikapcsolódás a vendégfogadás. Milyen jó vendégeket fogadni, vagy vendégségbe menni.
A vendégség szabályokhoz kötött, illemszabályokhoz, etiketthez. Hivatalos vendégségeken a protokoll írja elő a betartandó szabályokat. A terített asztal annyira fontos, hogy sorsok, üzletek dőlnek el mellette.
A vendégek elsősorban nem az étellel foglalkoznak, hanem a másik társaságát keresik. Az étel elkészítéséhez nagyon sok mindenre van szükség, ahogy a jó termés is fontos a mindennapi kenyérhez. A vendégek az asztal körül szembesülnek azzal, hogy mindannyian rá vagyunk szorulva, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk.
A vendég szó mellett fontos az is, hogy mit jelent boldognak lenni? Egy emberi érzés, ami összefügg az örömmel, érzés, amit vidámság, jó érzés kísér. Az emberi élet tekintetében akkor tudjuk, hogy milyen jó volt boldognak lenni, amikor baj, nehézség, bánat ér.
De mi is a boldogság? "Boldog az, aki Isten országának vendége."
Jézus szereti az embereket. De a sok csodatétel után van egy határ, ahol ennek vége van. Mert az igazi boldogság az isteni boldogságban van.
Egy-egy lehetőséget kihagyni a saját életünkben is nagy felelőséggel jár. Gyermekeinknek nagyon fontos, hogy szüleik, nagyszüleik részt vegyenek életük nagy eseményeiben. Mert a közösség ereje gyógyít. Együtt vagyunk, egy akarattal, egy céllal. Ilymódon sokkal elérhetőbbé válik a közös cél számunkra. Ennek ellentéte a magány, amikor nincs kivel megosztani az örömet.
Lukács megjegyzi, hogy Jézus tanításához csak egy tudott hozzászólni: "Boldog az, aki Isten országának vendége." De aki az Isten országába beletartozik, az ott többé nem vendég. Ugyanis nagy a különbség a vendég és a polgárjog között. A polgárjog a rómaiaknál nagyon sok jogot jelentett. Ugyanígy akinek a mennyek országában polgárjoga van, az az Isten országának szerves része lett.
A nagy vacsora példázata bátorít minket arra: nem a sok finomságra van szükség, csak arra, hogy meghívásunk legyen a mennyek országába. Hogy Isten áldását kapjuk minden jótéteményünkre.
Isten adjon nekünk ehhez erőt! Ámen.
 

Simon Norbert bemutatkozó istentiszteletet tartott Komlón és Mágocson.
 
2014.11.09 - Családi istentisztelet

Az istentisztelet Kiara Roberta és Dániel Krisztofer megkeresztelésével kezdődött.
Az igehirdetés alapigéje: A vak Bartimeus meggyógyítása (Márk evangéliuma 10, 46-52.)

Az igehirdetés rövid kivonata:
Jézus korában azokat az embereket, akiknek valamilyen testi fogyatékossága volt, senki sem védte. Ha vak volt, koldulnia kellett a városkapunál. Annak a Bartimeusnak, aki vak, semmi remény nem volt az arcán. Minden nap ki kellett ülnie a két Jerikó közötti kapuba. Vele együtt még jó néhány koldus. Bartimeus nemcsak vak, neve sincs, annyit tudunk róla, hogy Timeus fia (Bar Timeus). Tudjuk hogy szegény volt, koldus volt. Valamiért egyszercsak felhúzta a szemöldökét: néhány embertől hallott Jézusról, hogy Jézus betegeket gyógyít. Olyan betegeket, akiket az orvosok nem tudtak meggyógyítani. A vakok láttak, a süketek hallottak, a némák megszólaltak. Amikor arra ment Jézus, sokan követték őt, Bartimeus hallotta a tömeg zúgását.
Érzékelte, hogy ott halad el Jézus, és mondta: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"
Jézus megállt, és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: "Mit akarsz, mit tegyek veled?"
Jézus nem látta volna, hogy Bartimeus vak és szegény? Jézus ki akarta mondatni Bartimeussal a szükségét, azt, amiben szükséget szenved. Bartimeus így tudja kifejezni hitét, elismeri ezzel Jézust Messiásnak. A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak."
Bartimeus csak látni szeretné a körülötte levő embereket, az utcát, a várost, a világot. Ahogy ezt kimondja, megváltozik Bartimeus élete. Valami történik, amikor az ember meggyógyul egy nehéz betegségből. Bartimeus hálát ad Jézusnak, és követi Jézust.
Két dolgot lehet eltanulni Bartimeustól: a kiáltása, ahogy egyre hangosabban kiált, nem hagyja magát eltéríteni. Első fontos tulajdonság, hogy fontos kitartani. A másik dolog, amit el tudunk tanulni tőle: Bartimeus Jézus követőjévé válik, s nem azért, mert újabb és újabb dolgokat szeretne kapni tőle. Hanem mert tudja, hogy Jézus megváltotta őt a vakságból, megváltotta a bűneitől. Jézus meglátta benne a hitet.
A gyógyítással kinyílott Bartimeusnak nemcsak a testi, hanem a lelki szeme is: meglátta a megváltást.
Tanuljuk el ezt a két dolgot Bartimeustól: legyünk kitartóak, és legyünk igazán Krisztus követői.

Jézus pedig így szólt hozzá: "Menj el, a te hited megtartott téged."
 
Szeretettel meghívjuk gyülekezetünk tagjait a X. Harkányi Szabadegyetem 2014. november 7-12. közötti rendezvényeire.
A Szabadegyetem programja itt olvasható.
 
Meghívó családi istentiszteletre - következő november 9-én

Kedves szülők, nagyszülők, gyerekek!
Minden hónap első vasárnapján, családi istentiszteletet tartunk a református templomban, reggel 9 órakor. Ezen az alkalmon egyszerre szólal meg az ige gyermeknek és felnőttnek. Így megtapasztaljuk, hogy jó együtt lenni, és hogy fontosak vagyunk mindnyájan Isten számára. A rákövetkező vasárnapokon is hívogatunk mindenkit, hisz az istentisztelet ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk a gyülekezeti teremben. Isten áldását kérjük minden család számára.

Nagyné Fadgyas Éva
 
MÁGOCS - Ünnepi Istentisztelet - 2014.10.19

Igét hirdetett Németh Norbert helyettes lelkipásztor, Pál Második levele a korinthusiakhoz 3.18. szerint:

"Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre."

Ünneplő, emlékező, múltba néző és előre tekintő Gyülekezet!
Mikszáth Kálmán írta Deák Ferencről, hogy ő megtestesíti a magyar nép "arcát". Egy közös arc. Mi is egy ilyen közös arcot keresünk, akihez majd mi is hasonlíthatunk. Munkácsy Mihály az alföldön a pásztorok között kereste azokat az arcokat, amelyeket majd a festményein megörökít. Janus Pannonius képmásáról is kiderült, hogy nem az ő arca, amit neki tulajdonítunk. Össze is tévesztünk arcokat, mert a tiszta képmásra mások is rárakódnak. Mi magunk is felveszünk arcokat. A kálvinista mélabút, a ráncainkat, a gondolatainkat, a védekező arcot, a fogcsikorgatást, a szégyenpírt. Ezeket is jó lenne néha letörölni. Sokszor a tudatlanság is kiül az arcunkra. Gyártunk magunknak egy vasárnapi arcot, amit a 7. napon magunkra illesztünk. A kísértőnek pont az a célja, hogy elváltoztassa az arcunkat, és így már elváltozik a mi "Krisztus arcunk".
A mi tükreink már nem homályosak. A valóságot mutatják. A tükör használata nagyon fontos, hogy meglássuk az Isten arcot. A tükör megmutatja, mi a jó bennünk. Az ige tükrével gyakran kell élnünk, hogy helyre álljanak a felvett arcok. Elő kell ásnunk a valódi arcot. Szembenéz Péterrel és meglátja a beteg embert, mindazokat meglátja ez a "Szelíd Arc", Jézus Krisztus, aki ránk tekint. Van egy víziója a lelkésznek, ez a szelíd arc formálja az egyházat, rajtunk keresztül a Krisztus arcot a világnak.

Az ünnepi alkalommal a Mágocsi Gyülekezeti házban, 1994 - 2014. között megszervezett nyári gyermek és ifi hittan-táboroztatásra emlékeztünk. Az eltelt 20 év alatt több száz gyermek fordult meg itt.
" Soli Deo Gloria " - Egyedül Istené a dicsőség.
Nagy Péter budafoki lelkipásztor emlékezett, és köszöntötte az egybegyűlteket. Az ő kezdeményezésére indult el a tábor, és ő vezette 2002.-ig a táboroztatást.

20 évre tekintünk vissza, 20 év már történelem a mi életünkben. A Cserhalmi család munkája nyomán megindult a táboroztatás . A jövő felé kell tekintenünk, de amíg emlékezünk, addig mindig lesz jövő ! Nagyon fontos emlékezni. Adjuk át az egyház szeretetét, a találkozás lehetőségét. Legyen az ifjúság számára találkozási hely, ahol felügyelet mellett és jó gondolatok között tölthetnek el kellemes napokat.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek 20 év munkájában. Lelkészek, hitoktatók, presbiterek, egyháztagok, szülők.
/Az ünnepi alkalmon megjelent 51 fő. A beszámolót Fóris Györgyné Zsuzsika presbitertársunk készítette./

A mágocsi képeket itt tekintheted meg.
 
2014.10.12 - Úrvacsorás istentisztelet az újbor ünnepére. Köteles Attila szolgálatát köszönjük.

Az istentisztelet igéje: János evangéliuma 13. fejezet 1-17 versek:

Jézus megmossa tanítványai lábát
Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel.
Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.
...........
Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? ...........
Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.

Gondolatok az igehírdetésből:

Szeretjük-e azokat, akik között élünk, családunkat, barátainkat, kollegáinkat, gyülekezetünket, vagy csak tesszük a dolgunkat, de nincs benne a lelkünk.
Nem az a feladatom, hogy még jobban odategyem magam és bizonyítsam, hogy szeretlek téged, hanem krisztusi természetességgel, egyszerűséggel tegyem ezt. Ha ez a szeretet irányítja cselekedeteinket, a hétköznapi cselekedet is szolgálattá válik:" Ha ezt tudjátok, megértitek, boldogok lesztek, ha így cselekedtek."
Tudni, érteni, átélni, cselekedni. Ez a kiegyensúlyozott, boldog élet kulcsa.
Érezzétek át az egy falatnyi kenyérben és korty borban azt a szeretetet, amit Jézus megadott nektek.
 

Meghívó a mágocsi ünnepre


Kedves Régi Mágocsi Táborozók!!

20 évesek lettünk!

Szeretettel hívunk és várunk benneteket ünnepi istentiszteletünkre és az azt követő ünnepségünkre.
Helyszín: Református Imaház, 7342 Mágocs, Széchenyi u.26. Időpont: 2014. október 19. vasárnap, 14.30 óra
Jelentkezés:
Személyesen: a Komlói Református gyülekezetben Csonka Mónikánál
Telefonon: Cserhalmi Csabáné 72/451-105 (az esti órákban)
Levélben: az imaház címén
e-mail-ben: jakabnepiroska@tolna.net

Hívjátok egykori táborozó társaitokat is!

A Mágocsi Református Gyülekezet

Dr. Faragó Enikő beszámolója a Kölkedi női csendeshétről
itt
olvasható.
 
2014.10.05 - Böröcz Csaba és Bíró Noel keresztelője

János első levele 3,1 szerint szólt a keresztelési ige:
"Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt."
A keresztelői igehirdetés kivonata:
Az Isten - ember kapcsolat a szülő - gyermek kapcsolat megfelelője. A gyerekeknek van isteni atyja, aki mindent szeretne megadni. Olyan Istenünk van, aki a szívünkben van, itt van velünk, a keresztelőn. Az Atya szeretetében megfürödni azt jelenti, hogy belekeresztelkedni az egyházba. Keresztelőre jönni, az annyi mint látni jönni. A keresztelőn a látható jegy a víz. Amilyen valóságosan látjuk a vizet, ugyanolyan valóságos Isten szeretete. Lássuk meg a hétköznapokban is, a gyermekek tetteiben is Isten szeretetét, s a gyermeki szeretetet. Legyen ez a látás a szülőké, lássák mindig gyermekeikben Isten szeretetét.

A családi vasárnap alapigéje János evangéliuma 2. fejezetének 1-11. versei:
A kánai menyegző

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.
Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. (Kb. negyven liter)
Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig.
Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek.
Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.
Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

Igehirdetés a gyermekeknek - kivonat:
Kikre van szükség egy lakodalomban? Egy menyasszonyra és egy vőlegényre. János meg sem említi őket. Jézus és a tanitványai is ott vannak, valószínüleg ez egy családi esemény. A násznépről sincs szó. Étel - ital is kell egy lakodalomban. Elfogyott a bor. A bor hangulatot teremt, örömet. Elfogyott a borral az öröm is, amit fokozni lehetne. Jézus anyja odamegy Jézushoz, elmondja, hogy elfogyott a bor. Mária úgy érzi, ezt a gondot Jézus megoldja. Jézus így válaszol: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."
Ez a terület, ahova Mária belelépett, az a Jézusé. Ami a történetben játszódik, mi nem tudjuk azt megcsinálni.
Mária azt mondja a szolgáknak: "Bármit mond nektek, tegyétek meg!"
A zsidók tisztálkodási rendjére volt ott hat kőveder, benne a víz nem tiszta, mosakodásra szolgál. Jézus a szolgáknak azt mondja, hogy merítsenek ebből a vízből, és vigyék a násznagynak. A násznagy megízlelte a vizet, ami jó, kiváló borrá lett.
A násznép megtalálta az örömet, az öröm maga Jézus, aki velünk van. Amit Jézus nekünk mond, azt úgy kell megtenni. Jézus akkor válik örömünkké, ha mi is azt tesszük, amit Jézus mond nekünk.
 
2014.09.28 - János harmadik levele alapján szólt ma az Ige, kiemelve a 11. vers:

Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent.

2014. szeptember 21.

Tanévnyitó istentisztelet


(A képek itt nézhetők meg.)
 

2014.08.31:

Isten igéje a Pál apostol levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 1-8. versei:

Címzés, üdvözlés

Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, az ő Fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk, általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai.
Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

valamint a Heidelbergi Káté 78-79. kérdései-feleletei szerint szólt:

XXIX. ÚRNAPJA.
78, K.: A kenyér és a bor valóságos testévé és vérévé válik-e Krisztusnak?
F.: Nem. Mert miként a Keresztség vize nem változik át Krisztus vérévé, sem a bűnöket le nem mossa, hanem csupán isteni jegye, záloga azoknak; éppen úgy nem válik Krisztus testévé a kenyér az Úrvacsorában, habár azt a sákramentumok használati módja szerint Krisztus Jézus testének mondjuk.
79. K.: Miért mondja Krisztus a kenyeret mégis az Ő testének és a poharat az Ő vérének, vagy az ő vére által való Új Szövetségnek, és Pál: a Krisztus testével és vérével való közösségnek?
F.: Nem beszélne így Krisztus, ha nem volna nagy oka rá. Ugyanis nemcsak arra tanít bennünket ez által, hogy miként a kenyér és a bor földi életünket táplálják, éppen úgy valóságos étel és ital az ő megfeszített teste és kiontatott vére, melyek az örök életre táplálják lelkünket; hanem sokkal inkább (a végből tanítja ezt, hogy) ezen látható jegyekkel és zálogokkal bizonyosakká tegyen a felől, hogy a Szentlélek munkája által oly bizonyosan részesülünk az Ő valóságos testében és vérében, mint ahogy testi szánkba vesszük e szent jegyeket az Ő emlékezetére. És hogy minden Ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a mienk is, minthogy ha saját személyünkben mi magunk szenvedtük volna el mind azt és tettünk volna eleget Istennek a mi bűneinkért.

Az igehirdetés rövid kivonata

III. Frigyes választófejedelem beleszólt a Káté megszövegezésébe. Az eredeti, radikális szöveg szerint: "nem válik a bor és a kenyér Krisztus vérévé és testévé".
Úrvacsoránk sajátos jellegét egy Kolozsváron megjelent Káté magyarázat a 78-79. kérdés-felelethez úgy írja le, hogy az úrvacsorában idősíkok találkoznak. Ezek a múlt, jelen, jövő. Az úrvacsora így érthető meg.
Az úrvacsora elsősorban egy lelki esemény a szellemi mellett. Az ember szereti megidézni a régi időket tárgyakkal, történelmi játékokkal, ünnepségekkel. Ennek ellenére a történelmi esemény holt, nem ismételhető meg. Megpróbáljuk megfogni a történelmet, de azt saját magunkon szűrjük át. Az úrvacsora esetében az élő múlttal van kapcsolatunk. Valóságos, bennünk élő múltidő ez. Ennek nem vagyunk személyes tanui, mint a jelennek. De jó lenne időgéppel ott lenni a tanitványokkal! Azt gondoljuk, ha visszatérnénk, mi nem úgy viselkednénk, mint a tanitványok. Szegényebbek vagyunk azért, mert nem lehetünk ott? Gazdagabb életűek, akik ott voltak? Nem vagyunk szegényebbek. Az úrvacsora mutatja, hogy mi jelen vagyunk a keresztnél. Mi vagyunk a Jézus kínjait okozók. A mi életünkről szól az az esemény. Az úrvacsora által részesei vagyunk a megtöretésnek.
A jelen idejű cselekvésből következik az, hogy nem kell valóságos testté és vérré váljon a kenyér és a bor. A Káté szembeszáll a katolikus úrvacsora tan átlényegülés gondolatával, s a Luther-i értelmezéssel is. A bor lehet vörös vagy fehér, nem ez hordozza a lényeget. Nem az anyagi lényegéből következik az úrvacsora. Az úrvacsora a keresztet érteti meg velünk. Ott vagyunk az úrvacsora által. Emlékeztetőt kapunk a közösséggel kapcsolatban. A kis gyülekezetből elvisz a nagy közösségbe, az e Földön élő egyházba. Látjuk a távlatot, Isten országát.
A jelent segíti megélni az úrvacsora. Az úrvacsora megerősít bennünket.
Az úrvacsorában benne van a jövő is: a jövővel is közösséget kapunk. Kirajzolódik a távlatos jövendő, amit megélünk a közösséggel. Az úrvacsorai imádságok a jövői távlatot hozzák elő. Az úrvacsora a mennyek ígéretét, valóságát hordozza. Krisztussal örökre egyek vagyunk. A jövői távlatról eszünke jut a nagy lakoma, ahol minden üdvözült ember ott lesz.
Ravasz László (volt dunamelléki református püspök) magyarázata szerint: a mustármag állapotában kell látnunk az egyház csodálatos vízióját. Akkor is kitartsunk, amikor más senki. Egyházmegyénkben is fel kellene fedeznünk, hol vannak hívő református emberek. Idén egyházi választások lesznek. A tisztségekre választáskor a víziót kell lássuk. Erre az úrvacsora tanít meg. Céltalanná válunk, ha hiányzik a jövőbe vetett vízió.

 

2014. augusztus 24.

Cserveni Emma keresztelője Komlón.


(A képek itt nézhetők meg.)

2014. augusztus 24.

Bojtár Marcell keresztelője Nagyhajmáson.


(A képek itt nézhetők meg.)
 
Látogatás augusztusban Boriska néninél2014.08.17: Istentisztelet úrvacsora vétellel, az új kenyér ünnepére

Isten igéje a Zsoltárok könyve 80. verse szerint szólt:

Könyörgés megújulásért

A karmesternek: A "Liliomok" kezdetű ének dallamára. Intelem, Ászáf zsoltára.
Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benjáminnak és Manassénak! Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre!
Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!
Uram, Seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket.
Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!
Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig.
Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?! Lerágja az erdei vadkan, és abból legel a mezei vad.
Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt! Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél! Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták! Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél! És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet.
Uram, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!

Az igehirdetés rövid kivonata

A 80. zsoltár kulcsszavai: kenyér, szőlő, gyökér, oltalom, szabadság.
A kenyér az Úrvacsora és a mindennapi kenyerünk jelképe, amiért imádkozunk.
A szőlő állandó gondoskodást igényel, védeni kell; a szőlőtő az egyházat jelképezi.
A gyökér: a szőlő gyökeret vert, valahonnan átültetésre került, Egyiptomból Izráelbe, mint a magyarok Szkítiából a Kárpát medencébe.
A gyökér azért van, hogy megtartsa a fát. Ma is az a cél, hogy az embernek ne legyen gyökere. Nem szabad engedni ezeket a gyökereket eltépni! Gyökér nélkül az ember gyökértelenné válik, bármit meg lehet vele csinálni.
A kivándorlási hullámokkal távolra került embereknek is ápolniuk kell a gyökereiket. Ebben a világban - amelyik mindent egyformává szeretne tenni - ápolni kell a szőlőt, őrizni a gyökereinket.

 
2014.08.10:
Köteles Attila mosdósi lelkipásztor tartott igen értékes istentiszteletet. Isten adjon neki sok megáldott szolgálatot!.

Az istentisztelet igéje: A királyok első könyve 19. fejezet 1-8. versek

Jezábel üldözi Illést

Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!
Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt.
De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
és
Jeremiás próféta könyve- 2. fejezet 13.vers:


Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.
 
2014.08.03:
Az istentisztelet igéje: Pál levele a kolosséiakhoz 2. fejezet 8-15. versek

A keresztre szegezett adóslevél

Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. A világ őselemeit angyali hatalmasságokként tisztelték,
Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által.
A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.
Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

Heidelbergi Káté XXVII. Úrnapja kérdései-feleletei:

72. K.: Tehát egyenlő a vízzel való külső leöntés a bűnök lemosásával?
F.: Nem! Mert egyedül csak Jézus Krisztus vére és a SzentIélek tisztít meg minket minden bűntől.
73. K.: Miért mondja hát a Szent Lélek a keresztséget az újjászületés feredőjének és a bűnök elmosásának?
F.: Nagy oka van erre Istennek. Ugyanis ezzel nemcsak arra akar minket megtanítani, hogy miképpen a víz a test tisztátalanságát, azonképpen mossa le Jézus Krisztus vére Lelke a mi bűneinket. Sőt még többet is! Mert ezen isteni zálog és jegy által akar megbiztosítani afelől, hogy olyan biztosan megmosattunk lelkileg bűneinktől, amiképpen külsőleg vízzel mossuk meg magunkat.
74. K.:
A kisgyermekeket is meg kell keresztelni?
F.: Igenis. Mert miként a felnőttek, úgy ők is Isten szövetségéhez és gyülekezetéhez tartoznak. És mert nekik éppen úgy megígértetett a bűnökből való váltság Krisztus vére által és a hitet munkáló Szent Lélek, mint a felnőtteknek, így őket is be kell avatni a Keresztség - mint a szövetség jegye - által a keresztyén Anyaszentegyházba. És meg kell őket különböztetni a hitetlenek gyermekeitől; amint ez az Ószövetségben vagy Testamentumban a körülmetélkedés által történt, melynek helyébe a Keresztség szereztetett az Újszövetségben.

Dr. Faragó Enikő beszámolt a kölkedi női konferenciáról.
 

2014. augusztus 3.

Madarász Panna Csenge keresztelője.


(A képek itt nézhetők meg.)
 
2014.07.27-én Balog Margit, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára szolgált a gyülekezetünkben.
Isten áldását kérjük szolgálatára, munkásságára.
Az istentisztelet alapigéje Pál második levele a korinthusiakhoz, 4. fejezet, 7-18. versei:

Isten erejének kincse cserépedényekben van

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: "Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért szólunk.
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.
 

Németh Norbert2014.07.13


Az istentiszteletet Németh Norbert megbízott helyettes lelkész hirdette,

Pál apostol első levele a korinthusiakhoz 11. fejezetének 17-34. versei,

valamint a Heidelbergi Káté 65. kérdése és felelete szerint:A gyülekezet összejövetele, az úrvacsora megbecsülése

Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik.
Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek.
Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: "E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre." Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.
Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian.
Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.
Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem.

Heidelbergi Káté: A sákramentumokról

65. Kérdés:
Mivel egyedül csak az igaz hit tesz bennünket Krisztusnak és minden jótéteményének részesévé, honnan származik akkor ez a hit?
Felelet:
A Szentlélektől, aki a szent Evangélium hirdetése által gerjeszti fel szívünkben a hitet és a Sákramentumokkal való élés által erősíti meg azt.

2014.07.06

Az istentiszteletet Németh Norbert megbízott helyettes lelkész hirdette, Az apostolok cselekedetei 1. fejezetének 15-26. versei szerint:

Mátyás apostollá választása

Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt:
Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust; közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosztettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismertté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek. Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: "Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban", és "az ő tisztségét más kapja meg".
Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának.
Ekkor kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.
Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.


A hittantábor résztvevői egy Mágocson tanult egyházi éneket adnak elő.

A mágocsi hittantábor képei itt tekinthetők meg.
2014.06.29

Az istentiszteletet Németh Norbert megbízott helyettes lelkész hirdette, Az apostolok cselekedetei 5. fejezetének 17-32. versei szerint:

Az apostolok fogsága és szabadulása

Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és féltékenységtől eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket.
De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét!
5Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket.
A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették: A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk.
Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték: Miként történhetett ez?
De valaki odament, és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet.
Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat: Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme, egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.
Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.

A sepsiszentgyörgyi Laudate Kamarakórus és a Komlói Pedagógus Kamarakórus közös hangversenye 2014.06.20-án
A meghívó itt olvasható.

A 2014.06.09-én tartott hittan évzáró istentisztelet képei itt tekinthetők meg.

Mindenkinek Áldott Pünkösdi Ünnepeket kívánunk!


Június 8-án és 9-én pünkösdöt ünnepeljük


A Biblia szerint ezen a napon töltötte be az apostolokat a Szentlélek, majd Péter első prédikációjának hatására háromezer ember megtért.

Jeruzsálemben ekkor zsidó ünnep zajlott, melyre a Föld mindenféle országából érkeztek izraeliták.
A Lélek munkája nyomán az apostolok különféle nyelveken kezdtek beszélni, így a zsidók megértették az apostolok szavát.

Ezzel az eseménnyel kezdődik a keresztyének nyilvános szereplése, ezért pünkösdkor ünnepeljük az egyház születését.

2014.06.08 - Pünkösd vasárnapján megkereszteltetett: Fazekas Vanessza.

A keresztség lényegéről, a keresztelésről itt olvashatsz.

Az APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2. fejezetének 1-13. versei szerint szólt az ige:


A Szentlélek kitöltése


Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.
Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?
Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.

2014.05.29 - A mennybemenetel ünnepe - áldozócsütörtök

A keresztyén egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon a mennybemenetel napját.
Az Apostoli Hitvallás szerint a mennybemenetel tanulsága és jelentősége a múlt, a jelen és a jövő összetalálkozásaként foglalható össze: "fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat."
Az áldozócsütörtökről itt olvashatsz.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását jó szívvel kérjük a Magyarországi Református Egyház részére, a 0066-os technikai számra, valamint a Timóteus Alapítvány részére, a 18301667-1-02 adószámra.
Köszönjük.
2014.05.25
Az istentisztelet PÁL APOSTOL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ 2. fejezetének 8-9. versei szerint szólt:
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Heidelbergi káté XXIII. úrnapi leckéje:
59. Kérdés: De mi hasznát veszed annak, ha hiszed mindezeket?
Felelet: Azt, hogy Isten előtt megigazult vagyok a Krisztusban és örököse az örök életnek.

60. Kérdés: Isten előtt. hogyan lettél megigazulttá?
Felelet: Egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádolva mondja, hogy súlyosan vétkeztem Istennek összes parancsolatai ellen és egyet sem tartottam meg azok közül, sőt még most is hajlandó vagyok minden gonoszra, mindazáltal Isten, minden érdemem nélkül, pusztán kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Úgy, mintha sohasem lett volna bűnöm s nem is vétkeztem volna. Sőt, mintha én is mindenben éppen olyan engedelmes lettem volna, mint ahogy Krisztus engedelmes volt érettem. De csak annyiban, amennyiben hívő szívvel elfogadom e jótéteményt.

61. Kérdés: Miért mondod. hogy egyedül. csak a hit által igazulsz meg?
Felelet: Nem azért, mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt. Hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt. És hogy ezt semmi más módon el nem tagadhatom, sem magamévá nem tehetem, csak egyedül hit által.
 
1944. március 19.


        Ma 69 éve szállta meg a hitleri Németország hadserege hazánkat. Hogy az ellenállás esélyeit minmálisra csökkentse, Hitler tárgyalásra hívta magához Horthy Miklós kormányzót, aki hiába tiltakozott a szövetségesi kötelékkel összeegyeztethetetlen lépés ellen.
        A megszállott országban, amely addig Közép-Európában a béke szigetének mondhatta magát, a Gestapo lett az úr. Az ellenzéki politikusoknak menekülniük kellett, sokakat, például Bajcsy-Zsilinszky Endrét, börtönbe is vetettek, megkínoztak, kivégeztek. Az ezer éves nemzetfelfogásnak ellentmondva (hogy mindenki magyar, aki a Szent Korona polgára) megkezdődött a zsidók deportálása és megsemmisítése. A gazdaság összes erőforrását a német hadigazdálkodás szolgálatába állították.
        A függetlenségét elveszített Magyarország polgárai közül azonban sokan a vészterhes időben is meg tudtak maradni keresztyén magyar embernek, akik igyekeztek személyes érdekeiket félretéve az üldözötteket menteni. Az áldozatokra fájdalommal gondolunk, a helytállókra pedig példaként, mint akik utat mutatnak számunkra ma is, hogyan lehet Isten és a Haza hűségén megmaradni, a szenvedőre testvérként tekinteni, érte a lehető legtöbbet megtenni.

2013. március 15.

A forradalom és a szabadságharc esélyei

Forrás: Magyar Nemzet - Hermann Róbert cikke


A katonai erőviszonyok ismeretében eleve reménytelen vállalkozás volt-e a magyar szabadságharc? Ha a teljes függetlenség oldaláról vizsgáljuk a kérdést, csak igennel válaszolhatunk. Csakhogy a küzdelem 1848 szeptemberétől nem a függetlenségért, hanem a birodalmon belüli önállóságért folyt. Ez pedig nem volt reménytelen vállalkozás.

Tovább>>
2013 a Heidelbergi Káté éve

        1563 január 19-én a német Pfalz tartomány fővárosában, Heidelbergben egy új teológiai irat jelent meg Keresztyén Katekizmus címmel.
        A mű később kiadásának helyéről a Heidelbergi Káténak neveztetett el. III. (Kegyes) Frigyes választófejedelem az előző évben bízta meg a heidelbergi egyetem két professzorát, Caspar Olevianust és Zacharias Ursinust azzal a feladattal, hogy készítsenek összefoglaló munkát a tiszta bibliai keresztyén hit tételeiről. A cél a köznép hitvallásos öntudatának növelése és a fiatal egyháztagok konfirmációi tankönyvvel való ellátása volt.
        Az első kiadás németül, a második már latinul jelent meg. A latin szöveget fordították magyar nyelvre a XVI. és XVII. század honi reformátorai. Pápán 1577-ben jött ki a nyomdából az első magyar kiadás.
        1646, a szatmárnémeti nemzeti zsinat óta a magyar reformátusok számára alapvető hitvallási irat lett. A zsinat elrendelte, hogy a református templomokban minden vasárnap délután az istentisztelet igehirdetése a káté tételeit fejtse ki. Ezzel a szándékkal jól egybevág, hogy a mű 52 úrnapi szakaszra van felosztva. Később sok évszázad konfirmáló ifjainak tankönyve is a Heidelbergi Káté volt egészen máig.

        Egyházunk zsinata az idei esztendőt a Heidelbergi Káté évének nyilvánította. Ennek jegyében minden hónap két vasárnapján a káté szövegét magyarázza majd a vasárnapi igehirdetés. Az első úrnapi rész kifejtése február 3-án történik.

Fogadjuk érdeklődéssel, Isten előtti szeretettel ezt a különleges lehetőséget!
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Himnusz eredeti kézirata

1823. január 22-én tisztázta le szatmárcsekei kúriájában Kölcsey Ferenc a "Hymnus a magyar nép zivataros évszázadaiból" című költeményét, amelyet Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere zenésített meg 1844-ben, egy pályázat 20 aranyforintos nyertes műveként. A mű bemutatója abban az évben július 22-én a Nemzeti Színházban volt, a közönség hatalmas, tomboló lelkesedésétől és a cenzor rosszallásától kísérve.
Állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án hallhatta először az ünneplő nép. Nemzetünk szívében gyorsan elfoglalta a nemzeti imádságnak kijáró helyet, és lett minden magyarok himnusza.
Eladdig a Habsburg-himnuszt, a "Gott erhalte Franz, den Kaiser" című Haydn opust kellett volna himnuszként énekelni, de népünk soha nem szerette. Helyette a katolikusok a "Boldogasszony Anyánk", a reformátusok pedig a 90. zsoltár - "Tebenned bíztunk eleitől fogva" - éneklésével avatták ünnepivé összegyülekezéseiket.
Kölcsey Ferenc költeménye felekezeti különbségeken felül emelve köt össze a világon minden magyar szívű embert.

"Isten, áldd meg a magyart!"


Pákozd: Emlékmű a doni csatában odaveszettekért

Emlékezés a doni csatára

Most 70 éve, 1943. január 12-én kezdődött a Vörös Hadsereg támadása Voronyezs térségében, ahol a 2. Magyar Királyi Honvédhadsereg próbált egy 208 km hosszú frontszakaszt tartani az orosz tél viszontagságai között. A 200 ezer főt számláló magyar sereg 1942 nyarától támadó hadműveleteket folytatott a szovjet csapatok ellen. Már ezekben a harcokban 27 ezer honvéd esett el, sebesült meg vagy került fogságba. A katonák Kárpát-medencei háborúra készültek, ehhez képest két világhatalom gigászi összeütközésében, jól felfegyverzett többszörös túlerőben lévő ellenséggel szemben álltak helyt. A vereség ellenére a szovjet csapatok hadműveleti céljaikat nem tudták teljesen elérni, ami a magyar honvédek hősiességén múlott. A Don folyó partját az utolsó magyar hadtest (III. hadtest) katonái 26-án hagyták el. Az eredeti létszámból csak kb. 120 ezer honvéd tért haza. A magyar katonák reménytelen helyzetekben is kitartottak, tisztelet illeti őket hősiességükért. A gúnyolódók és rágalmazók pedig szégyeljék magukat!

Kis László lelkipásztor
2014.05.18 - Istentisztelet:
Az Anyák napi ünnepségre a Pécsi Református Kollégium II.a. osztálya érkezett szolgálatra. Az ünnepség képei itt tekinthetők meg.

2013. november 17.

Bereczky Örs református lelkész beiktatása Cegléd-Felszegen

Gyülekezetünket a presbiterium három tagja képviselte az ünnepségen (képek itt)Liturgia2013. július 28-án délután 5 órakor templomunkban Drahos Evelin komolyzenei koncertjét hallgathattuk meg.

MŰSORON SZEREPELTEK:
MOZART, CACCINI, HANDEL, HAYDN, SCARLATTI, SCHUMANN, BRAHMS, BONONCINI, DEBUSSY, BELLINI MŰVEK

ZONGORÁN KÍSÉRT: TÓTH GÁBOR

2013-as mágocsi táborbeszámoló - képek itt és itt nézhetők meg

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szerveztünk hittan tábort Mágocson a gyermekek számára. A huszonegy táborozó - köztük két óvodás is volt - sok élménnyel gazdagodott ebben a pár napban. Délelőttönként Eszter könyvét hallgatták a gyermekek és ennek kapcsán az egész hét középpontjában a könyvben elrendelt purim ünnep állt. Megismerték a "zsidó farsangnak" nevezett ünnep mai szokásait, rítusait. Az izgalmas történet mellet az ünnepi készülődés is lázban tartotta az egész tábort. Utolsó este, a tábortűz mellet elevenedett meg ez a vidám, eszem-iszommal egybekötött ünnep: a történet felolvasásakor Hámán, a zsidók ellensége nevének említésekor nem maradt el a hangos kiáltozás, zajongás, majd a gyerekek négy csoportban dramatizált jelenetekben adták elő Eszter történetét. Ezután vidám tánc következett, végül a terített asztalról pillanatok alatt eltűnt a délután közösen készített több tálca sütemény.
Mivel az idei a "Káté éve," az esti áhítatokon a Heidelbergi Káté keletkezésével és I. kérdés-feleletével ismerkedtek a gyerekek.
A tanítások mellett sok érdekes program is színesítette a délutánokat. A kézműves foglalkozásokon álarcot, ékszereket készíthettek, különböző sportágakban pedig versenyezhettek a vállalkozó szelleműek. Sebestyén Zoltán gyülekezeti tagunknak köszönhetően játékos éjszakai "szentjánosbogár túrán" vettünk részt, Szászváron pedig strandoltunk.
Köszönjük a gyülekezet felajánlásait, imádságos közbenjárását!

Csonka Mónika tanító-hittanoktató

 


Református nagytemplom Debrecen
          A "magyar református egység napja" alkalmából a debreceni Nagytemplomban május 25-én hálaadó istentiszteletet tartottak, amelyen az igét dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdette, a liturgikus szolgálatokat pedig a határontúli és magyarországi református püspökök végezték.
          Az rendezvénynek különös fényt adott, hogy az idei év a református kollégium 475., a Dóczy Intézet 175. tanéve.
          A kiemelkedő alkalomra dr. Orbán Viktor miniszterelnök is Debrecenbe utazott és résztvett, illetve köszöntőt mondott az istentiszteleten is. A kormányfő bejelentette, hogy 2017-ig, vagyis a reformáció 500. évfordulójáig 10 milliárd forinttal támogatja az állam a Nagytemplom és a Kollégium teljes felújítását. Az ünnepi istentisztelet perselypénzét a kárpátaljai református iskolák javára ajánlották fel.

Május 19-én és 20-án pünkösdöt ünnepeljük. A Biblia szerint ezen a napon töltötte be az apostolokat a Szentlélek, majd Péter első prédikációjának hatására háromezer ember megtért. Jeruzsálemben ekkor zsidó ünnep zajlott, melyre a Föld mindenféle országából érkeztek izraeliták. A Lélek munkája nyomán az apostolok különféle nyelveken kezdtek beszélni, így a zsidók megértették az apostolok szavát. Ezzel az eseménnyel kezdődik a keresztyének nyilvános szereplése, ezért pünkösdkor ünnepeljük az egyház születését.
Idén pünkösdvasárnap kettős ünnep lesz, hisz erre a napra esik a magyar református egység vasárnapja is. "A Kárpát-medence reformátussága négy évvel ezelőtt közös elhatározással fejezte ki együvé tartozását, tanúsítva, hogy a Lélek egységét nem lehet önkényes politikai eszközökkel szétszakítani."
2009. május 22-én Debrecenben létrejött az egységes Magyar Református Egyház, s a magyar református gyülekezetek azóta minden évben megünneplik ezt a lelki-testvéri közösséget a május 22-hez eső legközelebbi vasárnapon.

(https://www.reformatus.hu/)2014. május 18-án

Anyák napja ünnepséget tartunk a Komlói Református templomban.

Sok szeretettel várjuk az édesanyákat, édesapákat, nagymamákat és minden kedves családtagot, a 9 órakor kezdődő Istentiszteletre.

Ima

Hálát adok néked jó Atyánk, hogy úgy szeretsz bennünket, hogy körülveszel gondoskodó, szerető emberekkel.

Köszönöm az édesanyámat, és édesapámat.

Köszönöm, hogy mindig számíthatok rájuk, köszönöm, hogy gondolataikkal is gondoskodnak.

Hálát adok a nagymamámért, nagypapámért, és minden kedves ismerősért, akik az életem részei.

Hálát adok távoli rokonaimért, akik imájukban hordoznak bennünket.

Áldd meg életüket!

Ámen.

2014.05.11
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 12. fejezetének 13-21. versei szerint szólt:

A bolond gazdag

A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!
De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget?
Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.
Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!
Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?
Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.

2014.05.04
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 7. fejezetének 1-10. versei szerint szólt:

Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját

Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba.
Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk.
Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek: Menj el - akkor az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide - akkor az idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt - akkor az megteszi.
Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet.
Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták.

Áldott Húsvétot!Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott;
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Alleluja!Ha ő fel nem támad,
Nincs többé bűnbocsánat,
De él, ezért szent nevét,
Zengjük ő dícséretét,
Alleluja!
(185. dícséret - Húsvéti ének a XIII. század elejéről)

2014.04.20
A Húsvét vasárnapi istentisztelet MÁTÉ EVANGÉLIUMA 28. fejezetének 1-8. versei szerint szólt:

Jézus feltámadása Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak.
Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: "Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!"
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

2014.04.13
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 19. fejezetének 28-48. versei szerint szólt:

Jézus bevonul Jeruzsálembe

Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé.
Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: "Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá."
Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: "Miért oldjátok el a szamárcsikót?" Ők így feleltek: "Mert az Úrnak van szüksége rá."
Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!"
A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: "Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" De ő így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Jézus siratja Jeruzsálemet

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Jézus megtisztítja a templomot

Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek." Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.

Ravatalnál álltunk meg 2014.04.01-én, hétfőn:
Kovács Károlyné Kozma Margit életének 87. esztendejében tért meg Teremtőjéhez
.
Köszönetet mondtunk, hogy a miénk lehetett. Az Énekek éneke 8. fejezetének 6. versével búcsúztattuk:
"Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja."

2014.04.06
Az istentisztelet a ZSOLTÁROK KÖNYVE 51. fejezetének 1-15. versei szerint szólt:

Bűnbánat és megújulás

A karmesternek: Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

Heidelbergi káté 56. kérdése:
Mit hiszel a "bűnök bocsánatáról"
Felelet:Hogy Isten, Krisztus elégtételéért, soha többé meg nem emlékezik bűneimről és bűnös természetemről sem, mellyel egész életemen át harcolnom kell; hanem kegyelemből Krisztus igazságával ajándékoz meg, hogy soha többé kárhozatba ne jussak.

"Nem vagy messze Isten országától" (Mk 12,34)
Meghívó
A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai Területi Szervezete (BTSZ), presbiteri csendesnapot tart
2014. március 22-én, Komlón.

A csendesnap programja itt olvasható.
Képek a csendesnapról

2014.03.09
Az istentisztelet JÁNOS EVANGÉLIUMA 14. fejezetének 15-17. ÉS 25-27. versei szerint szólt:

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."

"Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."

Heidelbergi káté XX. úrnapi leckéje:
53. Kérdés:Mit hiszel a Szentlélekről?
Felelet: Először', hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlő valóságos és örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott; hogy igaz hit által engem Krisztusban, minden Ő jótéteményében részeltessen, vigasztaljon és mind örökké velem maradjon.

2014.02.23
Az istentisztelet AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI 7. fejezetének 54-60. versei szerint szólt:

Istvánt megkövezik

Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: "Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll."
Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak; azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felsőruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le.
Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: "Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: "Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!" És amikor ezt mondta, meghalt.

Heidelbergi káté XIX. úrnapi leckéje:
50. Kérdés:Miért mondod ezt: ül az Istennek jobbján?
Felelet: Mert azért ment fel Krisztus a mennybe, hogy ott is bizonyítsa, hagy az Ő keresztyén Egyházának Ő a Feje, aki által igazgat az Atya mindeneket.
51. Kérdés: Mit használ nekünk a mi Fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége?
Felelet: Először, hogy Szent Lelke által mibelénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt alá. Aztán meg hatalmával oltalmaz és megtart minden ellenséggel szemben.
52. Kérdés: Mi vígasztatásod van abból, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat?
Felelet: Hogy mindennemű szomorúság és üldöztetés közben felemelt fővel ugyanőt várom bíróul az égből, aki előbb miattam állott Isten ítélőszéke elé, s vett el rólam minden kárhoztatást. Aki úgy a maga, mint az én összes ellenségeimet örök kárhozatra veti. Engem pedig magához, a mennyei örömbe és idvességbe visz fel majd az Ő kiválasztottaival együtt.

2014.02.16
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 24. fejezetének 44-49. versei szerint szólt:

Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel."

Heidelbergi káté XVIII. úrnapi leckéje:
46. Kérdés: Hogy érted azt, hogy "felméne mennyekbe"?
Felelet: Hogy Krisztus tanítványainak szeme láttára emelkedett fel a földről az égbe és hogy a mi javunkra van ott, míglen ismét eljövend ítélni eleveneket és holtakat.
47. Kérdés: Tehát nincs velünk Krisztus a világ végéig, amint azt megígérte nekünk?
Felelet: Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természetére nézve nincs többé a földön. De istenségével, fenségével, kegyelmével és Lelkével sohasem távozik el tőlünk.
48: Kérdés: Nem válik-e el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet, hogy ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni van?
Felelet: Semmiképpen nem. Mert az isteni természet meg nem érthető és mindenütt jelenvaló: ebből szükségképen az következik, hogy bár az isteni természet a magára öltött emberi természetén kívül is létezik, mindaz által abban is benne van, s azzal személy szerint egyesülve marad.
49. Kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
Felelet: Elsősorban azt, hogy Ő a mi Közbenjárónk a mennyben az Atya színe előtt. Másodszor, hogy a mi testünk, melyet Ő magára vett, biztos zálogunk arra., hogy Ő, aki a Fej: minket, az Ő tagjait, szintén felvisz magához. Harmadszor, hogy Ő viszont zálogul lelkét küldi nekünk, kinek ereje által az odafenn valókat keressük, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján, nem pedig a földieket.

2014.02.09
Az istentisztelet MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 17. fejezetének 1-7. versei szerint szólt:

Mózes vizet fakaszt a sziklából

Ezután útnak indult Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refídímben, de nem volt ivóvize a népnek.
A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
Mózes pedig így felelt nekik: Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat?
De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta: Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt?!
Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek!
De az Úr így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj! Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.
Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meríbának, Izráel fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat: Közöttünk van-e az Úr vagy sem?

Meghívó Léleképítőre

2014. február 3-án, hétfőn 18 órakor Szekszárdon a Garay János Gimnázium dísztermében (Szekszárd, Szent István tér 7-9) a Magyar Örökség-díjas Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya tart Léleképítő előadást. A vetített-képes előadás során a Tanár Úr beszámol 35 éves életmű munkájáról a Filiről, a Múzeumszállóról, szó lesz énekről-zenéről, táncról, gyermekekről, bútorfestésről, de legfőképp a székely-magyar lélekről.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár a Léleképítő házigazdája, Dr. Tóth Csaba Attila. B E L É P É S   D Í J T A L A N
Legközelebb március 17-én lesz Léleképítő Dr. Freund Tamás agykutatóval.
Az előadással azonos időben élő közvetítés interneten itt érhető el.
(További információk Haáz Sándorról és a Filiről)

2014.01.26
Az istentisztelet PÁL ELSŐ LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ 15. fejezetének 12-23. versei, valamint az 50-58. versei szerint szólt:

Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?"
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

Heidelbergi káté XVII. úrnapi leckéje:
45. Kérdés: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Felelet: Először is: legyőzte feltámadásával a halált, hogy részeseivé tehessen bennünket annak az igazságnak, melyet halálával szerzett meg számunkra. Másodszor: új életre támaszt az Ő ereje által minket is. Harmadszor: Krisztus feltámadása biztos záloga a mi idvességes feltámadásunknak.

Az ökumenikus imahét alkalmai a Komlói Református templomban, 17 órakor kezdődnek:
Január 22-én, szerdán:
Igét hirdet Kis László református lelkész.

Január 23-án, csütörtökön:
Igét hirdet Ócsai Zoltán evangélikus lelkész.

Január 24-én, pénteken:
Igét hirdet Horváth László baptista lelkész.

Január 25-én, szombaton:
Igét hirdet Mátyás Imre római katolikus plébános.

2014.01.05

Az istentisztelet MÁTÉ EVANGÉLIUMA 2. fejezetének 1-12 versei szerint szólt:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

A 2013. év anyakönyvi eseményei:

Megkereszteltetett:
Szilágyi Levente, Szilágyi Tímea, Kovács Kinga, Máté Emma, Fazekas Tamásné Borbély Hajnalka, Csonka Anasztázia, Dányádi Laura, Dányádi Mirella és Képesi Lili, vagyis 1 fiú és 8 nő.

Konfirmált:
Fazekas Tamásné Borbély Hajnalka és Gálffy Gyula, vagyis 1 nő és 1 férfi.

Eltemettetett:
Gáspár Lajos, Szvirnyák Kázmérné Bányai Katalin, Császár József, Miklós János, Donovál Ferenc, Perényi Rudolfné, Rácz Sándorné, Vajda János, Varga József, Rugási Gyuláné, Schneiderné Sütöri Zsuzsanna, Kovács Gyuláné, Dénes Lajos, Furák Györgyné, Juhász István, Urbán Jánosné, Ambrus Vilmosné, Szabó Lászlóné, Pénzes Lajosné, Eöry Szabó Dezső Vilmos, Murber József és Ambrus Sándor vagyis 11 férfi és 11 nőtestvérünk.

2014.01.05

Az istentisztelet MÁTÉ EVANGÉLIUMA 2. fejezetének 1-12 versei szerint szólt:

A napkeleti bölcsek imádják Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

2013.12.26
Karácsony másodnapján Képesi Lilit tartották keresztvíz alá. Isten áldását kérjük Rá és szüleire, keresztszüleire.

Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2. fejezetének 8-20 versei szerint szólt:

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.(Molnár Emma rajza - 5 éves)
"Én világosságul jöttem a világba,

hogy aki hisz énbennem,

ne maradjon a sötétségben."

(János 12:46)Áldott, békés karácsonyt és

boldog új esztendőt kívánunk

gyülekezetünk minden tagjának!
AdventAdvent a karácsonyt megelőző negyedik vasárnappal kezdődik és karácsonyig tart. Az advent szó jelentése "eljövetel". A latin "adventus Domini" kifejezésből származik, ami annyit tesz:
"az Úr eljövetele".
A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Adventkor a XIX. század óta szokás koszorút készíteni. Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el 1839-ben: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorút fenyőágból készítik és négy gyertyával díszítik. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet karácsonyig.
A négy gyertya a hitet, reményt, örömet és szeretetet szimbolizálja.

/Wikipédia/

2013.12.22
Az istentisztelet a MÁTÉ EVANGÉLIUMA 25. fejezetének 31-46. versei, valamint a PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 1.17 szerint szólt:

Az utolsó ítéletről

"Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja."
"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.
Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."

2013.12.15
Az istentisztelet a MÁTÉ EVANGÉLIUMA 24. fejezetének 45-51. versei szerint szólt:

Az okos és a gonosz szolga

"Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében?
Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.
Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

2013. december 21-én 19 órakor
a 35 éves Komlói Pedagógus Kamarakórus karácsonyi hangversenye a Komlói Közösségek Házában. Meghívó itt olvasható.

2013.12.08

Igét hírdetett Nagy Zoltán Csaba, a Pécs-kertvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora.

Az istentisztelet a ZSOLTÁROK KÖNYVE 32. fejezetének 1-11. versei szerint szólt:

Bűnbánat és bűnbocsánat

Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.
Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

2013.11.24

Az istentisztelet JÁNOS EVANGÉLIUMA 12. fejezetének 1-8. versei szerint szólt:

Jézus megkenetése Betániában

Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával.
Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: "Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?"
De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek.
Jézus erre így szólt: "Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta; mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek!"

2013.11.17

Az istentisztelet MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 5. fejezetének 1-23. és 6. fejezetének 1. versei szerint szólt:

A fáraó elutasítja Mózes és Áron kérését

Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az Úr, Izráel Istene: Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában!
A fáraó azonban ezt felelte: Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára és elbocsássam Izráelt? Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izráelt.
Erre ők ezt mondták: Találkoztunk a héberek Istenével. Hadd menjünk azért háromnapi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, azért, hogy ne verjen meg bennünket dögvésszel vagy fegyverrel.
De Egyiptom királya ezt mondta nekik: Mózes és Áron! Miért akarjátok elvonni a népet a munkától? Menjetek, folytassátok a kényszermunkát! Már így is sok a mihaszna nép az országban - mondta a fáraó - és ti még abba akarjátok hagyatni ezekkel a munkát?!

Még nehezebb lesz Izráel sorsa

Még aznap azt a parancsot adta a fáraó a nép sanyargatóinak és felügyelőinek, hogy ne adjanak többé szalmát a népnek a vályogvetéshez úgy, mint eddig. Menjenek, és szedjenek maguknak szalmát. De vessetek ki rájuk ugyanannyi vályogot, amennyit eddig kellett készíteniük! Ne engedjetek el belőle, mert lusták ezek, azért kiáltozzák: Menjünk áldozni Istenünknek! Ha majd nehezebb lesz ezeknek az embereknek a munkája, és el lesznek vele foglalva, akkor nem törődnek hazug beszédekkel.
Kimentek tehát a nép sanyargatói és felügyelői, és azt mondták a népnek: Így szól a fáraó: Nem adok nektek szalmát. Menjetek, és szedjetek magatoknak szalmát ott, ahol találtok! De a munkátokból semmit sem engedünk el.
Ekkor a nép szétszéledt egész Egyiptomban, hogy a tarlót tépjék szalma helyett. A sanyargatók pedig szorították őket, és ezt mondták: Minden nap végezzétek el a kiszabott napi munkát úgy, mint amikor még volt szalma! Meg is verték Izráel fiainak felügyelőit, akiket a fáraó sanyargatói rendeltek föléjük, és azt mondták: Miért nem végeztettétek el tegnap is, meg ma is a vályogvetést úgy, mint eddig, a rendelkezésnek megfelelően? Akkor bementek Izráel fiainak felügyelői a fáraóhoz, és így panaszkodtak: Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak szolgáidnak, és mégis azt parancsolják, hogy csináljunk vályogot. Sőt még verik is szolgáidat. Így néped ellen vétkezel.
De ő így felelt: Lusták vagytok, lusták! Ezért mondjátok: El akarunk menni áldozni az Úrnak. Menjetek csak, és dolgozzatok! Szalmát nem adnak nektek, de a kiszabott vályogot be kell adnotok! Izráel fiainak felügyelői látták, hogy bajban vannak, mivel ezt mondták: A napi vályogmennyiségből nem szabad engedni! Ezért amikor a fáraótól kijövet találkoztak Mózessel és Áronnal, akik ott álltak rájuk várakozva, ezt mondták nekik: Nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket!
Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta: Uram, miért engeded, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem?! Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért.

Az Úr megújítja ígéretét

Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából.

2013. november 23-án 17 órakor
Kozármislenyi fúvósok jótékonysági hangversenye a Kozármislenyi Református templomban. Meghívó itt olvasható.

2013.11.10

Az istentisztelet JÁNOS EVANGÉLIUMA 13. fejezetének1-11. versei szerint szólt:

Jézus megmossa tanítványai lábát

A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.
Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?"
Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted."
Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha."
Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám."
Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!"
Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind."
Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták."

2013.11.03

Az istentisztelet JÓB KÖNYVE 1. fejezetének 13-21. versei szerint szólt:

Jób a bajban is istenfélő marad

Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: A káldeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked.
Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!

Lelkészünk és a presbitérium tagjainak közreműködésével ünnepélyesen emlékeztünk az elmúlt évben eltávozott testvéreinkre.

Az elmúlt esztendőben távoztak közülünk:

Futó Jánosné
Gáspár Lajos
Szvirnyák Kázmérné
Császár József
Miklós János
Donovál Ferenc
Perényi Rudolfné
Rácz Sándorné
Vajda János
Varga József
Rugási Gyuláné
Schneiderné Sütöri Zsuzsanna
Kovács Gyuláné
Dénes Lajos
Furák Györgyné
Juhász István
Urbán Jánosné
Ambrus Vilmosné
Szabó Lászlóné
Pénzes Lajosné
Eöri Szabó Dezső Vilmos

A múlt héten Sásdon Pénzes Lajosné Domokos Margit gyülekezeti társunk ravatalánál álltunk meg, Kurdon pedig Őri Szabó Dezső Vilmostól búcsúztunk. Az ige így szólt:
"... nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."
(Pál második levele a Korinthusiakhoz 4,18)
Őri Szabó Dezső nagyapja dombóvári lelkész volt, a két világháború között ő gondozta a Komlói Gyülekezetet is. 1940-ben kezdtek gyűjteni templomépítésre, de '45-ben a hiperinfláció elvitte az összegyűlt pénzt.
Csak 1978-ra valósult meg a komlói reformátusok álma, hogy saját templomuk legyen, a svájci reformátusok anyagi segítségével, Vízaknai Tamás lelkipásztor küzdelmes szolgálatával.

Október 27-én vasárnap a 9 órai istentiszteleten köszöntük meg Kis László lelkipásztor tíz éves szolgálatát.
Igét hirdetett Peterdi Dániel esperes. Az istentisztelet igéje a ZSOLTÁROK KÖNYVE 65. zsoltárának 5. verse szerint szólt:

"Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!"

Az istentiszteletet szeretetvendégség követte.

Képek megtekinthetők itt.

Október 26-án Csendesnap volt Komlón.

A csendesnapon a kegyelem volt a fő téma. Tiszteletes úr a Jónás próféta könyvét olvasta fel. Ezzel példázta, hogy mily kegyelmes az Úr. Ninivének is megkegyelmezett, mert "Látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre." (Jónás könyve 3:10)
A kegyelem Ninivében megtérést szült.

Isten kegyelmére mindannyiunknak szüksége van, mert bűnös emberek vagyunk. Az Ő kegyelme által engedi el a büntetésünket. De kérni kell Istentől, hogy tisztítson meg bennünket! Egyedül Ő tudja ezt megtenni!

Csodálatos bizonyságtételt hallhattunk Csonka Mónikától. Isten gondviselő szeretete és kegyelme tükröződik életén, melyben a nehézségeket is Isten kegyelmével élhette meg.

Képeket lásd itt.

2013.09.29.
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 16. fejezetének 19-31. versei szerint szólt:

A gazdag és Lázár

"Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett.
Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.
Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.
Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.
Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!
De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.""

2013.09.15.
Az istentisztelet LUKÁCS EVANGÉLIUMA 15. fejezetének 11-24. versei szerint szólt:

A tékozló fiú

... "Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott.
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni.Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki."
"Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.
A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek."

A Baranyai Református Egyházmegye fenntartásában működő Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája (Engel János u. 15. ) tanévnyitóval egybekötött hálaadó ünnepséget tartott szeptember 1-jén, vasárnap.
A rendezvényen átadták az iskola új, akadálymentesített szárnyát és a felújított internátust is.

2013.09.01.
Az istentisztelet A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVE 5. fejezete 15-27. versei szerint szólt:

Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól!
De ő így felelt: Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt.
Akkor ezt mondta Naamán: Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár öszvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égőáldozatot, sem véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak!
Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmón templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak!
Ő azt felelte: Menj el békével!

Géhazi kapzsisága és bűnhődése
Még csak rövid utat tett meg Naamán, amikor Géhazi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája ezt gondolta: Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő Úrra mondom, hogy én majd utánafutok, hogy kapjak tőle valamit!
Utána is eredt Géhazi Naamánnak. Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte: Jól vagytok? Az így felelt: Jól. De uram ezt az üzenetet küldi: Éppen most érkezett hozzám két prófétatanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát.
Naamán ezt mondta: Kérlek, fogadj el két talentumot! Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géhazi előtt.
Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek.
Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte: Honnan jössz, Géhazi? Ő így felelt: Nem járt a te szolgád sehol sem.
De ő ezt mondta neki: Nem igaz! Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerezz, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy?
Ragadjon rád és ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre! És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó.

2013.08.25
Az istentisztelet MÁTÉ EVANGÉLIUMA 1. fejezete 18-23. versei szerint szólt:

Jézus Krisztus születése

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Heidelbergi káté XIV. úrnapi leckéje:
35. Kérdés: Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától?
Felelet:
Azt, hogy Istennek örök Fia, aki valóságos és örök Isten és az is marad: a Szent lélek munkája által szűz Mária testéből és véréből valóságos emberi természetet öltött magára, hogy így Dávidnak valóságos magva legyen, s mindenben hasonlatos atyafiaihoz, kivéve a bűnt.

36. Kérdés:Mi hasznodra van Krisztus szent fogantatása és születése?
Felelet:Arra, hogy Ő a mi közbenjárónk és ártatlanságával és tökéletes szentségével elveszi Isten színe előtt bűneimet, melyekben fogantattam és születtem.

2013.08.11
Az istentisztelet A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVE 5. fejezete 1-14 versei szerint szólt:

Elizeus meggyógyítja Naamánt

Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.
Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem!
Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben!
Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.
Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.

2013.08.04
Az istentisztelet alapigéje: A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 1, 1-5:

Isten tökéletes kijelentése Fia által

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.

Heidelbergi káté XIII. úrnapi leckéje:
33. Kérdés: Miért nevezzük Őt Isten egyszülött Fiának, mikor mi is Isten gyermekei vagyunk?
Felelet:
Azért, mert Istennek egyedül Krisztus az öröktől fogva való és természet szerinti Fia. Minket pedig Ő érette fogadott Isten kegyelemből gyermekeivé.

34. Kérdés:Miért nevezed Őt mi Urunknak?
Felelet:Azért, mert Ő minket testestől-lelkestől minden bűneinkből kiváltott, de nem aranyon, vagy ezüstön, hanem az Ő drága vérével; és az ördög minden hatalmából megszabadított, s így tett a maga tulajdonává.

Meghívó
A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai Területi Szervezete presbiteri konferenciát tart 2013.08.09-10-én, melyre szeretettel várják a nem presbiter testvéreket is.
Helye: Pécsi-Hirdi Református Gyülekezeti Ház.
Jelentkezni Fóris Györgyné Zsuzsinál lehet augusztus 6-ig a fruzsina33@t-online.hu címen.
 
2013.07.28
Az istentisztelet alapigéje: MÁRK EVANGÉLIUMA 9, 14-30:

A néma lélek kiűzése

Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt.
Ő pedig megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztok velük?"
A sokaságból így felelt neki valaki: "Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták."
Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!"
Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott.
Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?"
Mire ő ezt válaszolta: "Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!"
Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz."
Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!"
Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: "Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!"
Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt.
Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"
Ő pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal."

 
2013.07.21
Lelkészünk megkeresztelte gyülekezetünk két új tagját, Dányádi Laura Kírát és Dányádi Mirellát.

Az istentisztelet alapigéje: JÁNOS EVANGÉLIUMA 14, 1-6:

Jézus az út az Atyához

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat."
Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?"
Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Heidelbergi káté XII. úrnapi leckéje:
31. Kérdés: Miért nevezzük Öt Krisztusnak, azaz Felkentnek?
Felelet:
Azért, mert az Atya Isten rendelte el és a Szentlélekkel kente fel Öt legfőbb Prófétánkká és Tanítónkká, aki tökéletesen kijelentette Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől. Továbbá egyetlen Főpapunkká, aki testének egyetlenegy áldozatával megváltott minket és érettünk könyörögve szüntelenül közbenjár az Atyánál. Végül a mi örökkévaló Királyunkká, aki Igéjével és Lelkével kormányoz minket és a megszerzett váltságban oltalmaz és megtart.

32. Kérdés:Hát téged miért hívnak keresztyénnek?
Felelet: Azért, mert hit által Krisztusnak tagja vagyok és így részese az Ő felkenetésének. Hogy így nevéről vallást tegyek. Magamat élő hálaáldozatul Néki adjam. És szabad és jó lelkiismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen. És a másvilágon ővele együtt uralkodjam örökké minden teremtményen.
 

Meghívó

2013. július 28-án délután 5 órakor templomunkban kezdődik Drahos Evelin komolyzenei koncertje.

MŰSORON SZEREPELNEK:
MOZART, CACCINI, HANDEL, HAYDN, SCARLATTI, SCHUMANN, BRAHMS, BONONCINI, DEBUSSY, BELLINI MŰVEK

ZONGORÁN KÍSÉR: TÓTH GÁBOR
 

Mágocsi hittantábor:

A nyári mágocsi hittantábor ideje július 8-12. A részvételi díj 12.000 Ft, amelyet részletekben is lehet fizetni. Ha egy családból több gyermek is jön, kedvezményt adunk, illetve fizetési nehézség jelzése esetén is igyekszünk könnyíteni. Jelentkezni lehet a hittanoktatóknál és a lelkipásztornál (Kis László 06-30/292-5146).
 
2013.07.14
Az istentisztelet alapigéje: MÁRK EVANGÉLIUMA 7, 24-30:

A pogány asszony hite

Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ottlétét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából.
Jézus így szólt az asszonyhoz: "Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."
Az pedig ezt válaszolta neki: "Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból."
Erre így szólt hozzá: "Ezért a szóért mondom: menj el, leányodból kiment az ördög."
Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle.
 
2013.06.23
Az istentisztelet alapigéje: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 14,13-21:

Ötezer ember megvendégelése

Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból.
Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.
Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: "Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak."
Jézus azonban ezt mondta nekik: "Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!"
Ők pedig így válaszoltak: "Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk."
Ő pedig ezt mondta: "Hozzátok ide nekem azokat!" Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.
Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral.
Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.

Heidelbergi káté X. úrnapi leckéje:
27. Kérdés: Mit értesz az Isten gondviselésén?
Felelet:
Istennek mindenható és mindenütt jelen való erejét, mellyel a mennyet és földet, minden teremtménnyel együtt, mintegy saját kezével még most is fenntartja. És úgy igazgatja, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen évek, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység és minden más dolog nem véletlenségből, hanem az Ő atyai kezéből jő.
28. Kérdés: Mit használ az, ha tudjuk, hogy Isten teremtett mindeneket és gondviselésével még most is fenntartja?
Felelet: Azt, hogy mindennemű viszontagságban türelmesek, a boldogságban háládatosak lehessünk. És mindabban, ami még ránk jöhet: jó reménységben legyünk a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt: hogy egy teremtmény sem szakaszthat el minket az Ő szerelmétől. Mert annyira az Ő kezében van minden teremtmény, hogy az Ő akarata ellen semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
 
Presbiterek és gyülekezeti munkások képzése
Szeretettel hívunk és várunk minden gyülekezetből egy-két személyt a június 24-28-án és július 15-19-én Balatonszabadin megrendezett konferencia programokra. Több aktuális témát tárgyalunk. Főleg a pedagógus, orvos missziót, mert ők olyan rétegekkel találkoznak, amikor még, vagy már nem olyan kemény a szív. Azonkívül gyülekezeteink problémáit próbáljuk elmondani: így a vizitációk tanulságait, az ébredés füzet céljait, a fogyásunk okait, és a gyülekezeti élet kulcskérdéseit.
Judák Endre presbiterképzési titkár
  
2013.06.09 - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: MÓZES ELSŐ KÖNYVE (GENEZIS) 1.1-4, 26-27:

A világ teremtése

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.
Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

Az ember teremtése

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Heidelbergi káté IX. úrnapi leckéje:
26. Kérdés: Mit hiszel e szavakkal: "Hiszek egy Istenben; mindenható Atyában, mennyeknek és földnek teremtőjében?"
Felelet: Azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus örökkévaló Atya, aki a mennyet és földet minden benne lévővel semmiből teremtette és örök tanácsa és gondviselése által mindezeket még most is fenntartja és igazgatja: az Ő Fiáért, Krisztusért, nékem Istenem és Atyám. Akire annyira rábízom magam, hogy semmit sem kételkedem a felől, hogy összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik. Sőt javamra fogja fordítani mind azt a rosszat, amit e siralomvölgyben rám bocsát. Mert megteheti azt, mint mindenható Isten. És meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
 
2013.05.27 - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: Lukács 3:21-22.

Jézus megkeresztelkedése

Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

Heidelbergi káté VIII. úrnapi leckéje:
24. Kérdés: Hány részre osztható fel ez a hitvallás?
Felelet.: Háromra. Az első szól az Istenről, mint Atyáról és a mi teremtetésünkről. A második az Istenről, mint Fiúról és a mi megváltatásunkról. A harmadik Istenről, mint Szentlélekről és a mi megszenteltetésünkről.
25. Kérdés: Mivel csak egyetlenegy isteni Lény van, miért beszélsz az Atyáról, Fiúról és Szentlélekről?
Felelet: Mert úgy jelentette ki magát Isten az Ő Igéjében, hogy ez a három különböző Személy: az egyedüli, valóságos és örök Isten.
      
"A LÉLEK GYÜMÖLCSE"

Pünkösd hetében, május 13-18 között (hétfőtől szombatig) esténként 19 órától evangelizációs sorozatot közvetítünk élőben a nyírmeggyesi református templomból "A LÉLEK GYÜMÖLCSE" címmel. Igét hirdet Victor István nyugalmazott lelkipásztor, vallástanár.
A közvetítések meghallgathatók az Európa Rádió teljes vételkörzetében és interneten a www.euradio.hu címen.
Az élő közvetítések miatt hétfőtől szombatig az Esti Nyugalom című magazinműsorunk elmarad!
  
Bedő Anikó keramikus
Játszótárs
című kiállítása tekinthető meg a Közösségek Házában, április 23-tól június 1-ig, hétfőtől péntekig 8-17 óráig.
  

HITTANOS NAP

József

Április 20-án Hittanos napot tartunk, melyre sok szeretettel hívunk minden Gyermeket és Szülőt.

Kezdés: 10 óra
Befejezés: 15 óra

Programok: áhitat, beszélgetés, kézműveskedés, vetélkedő.
Erre a napra ebéddel készülünk.
További részletek itt>>
 
2013.05.20 - Pünkösd hétfői istentisztelet alapigéje: EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE 37, 1-14.

Látomás Izráel újjáéledéséről

Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak.
Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok?
Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod!
Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük.
Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!
Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.
Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.

  
2013.05.12 - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: Az Apostolok cselekedetei 1,4-12. valamint, a káté XVIII. úrnapi lecke 46. és 49. kérdés-felelete.

A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg."
Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?"
Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: "Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe."
Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.

Káté XVIII. ÚRNAPJA.
46. Kérdés: Hogy érted azt, hogy ."felméne mennyekbe"?
Felelet: Hogy Krisztus tanítványainak szeme láttára emelkedett fel a földről az égbe és hogy a mi javunkra van ott, míglen ismét eljövend ítélni eleveneket és holtakat.
49. Kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele??
Felelet: Elsősorban azt, hogy Ő a mi Közbenjárónk a mennyben az Atya színe előtt. Másodszor, hogy a mi testünk, melyet Ő magára vett, biztos zálogunk arra., hogy Ő, aki a Fej: minket, az Ő tagjait, szintén felvisz magához. Harmadszor, hogy Ő viszont zálogul lelkét küldi nekünk, kinek ereje által az odafenn valókat keressük, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján, nem pedig a földieket.
  
2013.05.05 - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 11. fejezete 28-30 verse:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

Az Anyák napján a hittanra járó gyermekek műsorral köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat.
  
2013.04.28. - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 11. fejezete 1,2,6 verse:

A hit és példaképei a világ teremtése óta

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 1. fejezete 16,17 verse:

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."

A HEIDELBERGI KÁTÉ VII. ÚRNAPI kérdés-feleleteit is meghallgattuk:

Valamint Ádám által kárhozatra; úgy Krisztus áltat üdvösségre juthat-e minden ember?
Milyen az igazi hit?
Mit kell tehát hinni a keresztyéneknek?
Melyek e mi hitvallásunk tételei?
 
2013.04.21. - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 53. szakasza 1-8. verse:

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?
Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.
Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

A HEIDELBERGI KÁTÉ VI. ÚRNAPI kérdés-feleleteit is meghallgattuk:
Miért kell Krisztus Urunknak valóságos és igaz embernek lenni?
Miért kell neki egyszersmind valóságos Istennek lenni?
Kicsoda lehet ez a közbenjáró; Aki egyszerre valóságos Isten és valóságos és igaz ember is?
 
2013.04.07. - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: ZSOLTÁROK KÖNYVE 130. szakasza:

Kiáltás a mélységből

A mélységből kiáltok hozzád, URam! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.
Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.
Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.
Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.

A HEIDELBERGI KÁTÉ V. ÚRNAPI kérdés-feleleteit is meghallgattuk.
 
2013.03.31. - Húsvét vasárnapi istentisztelet alapigéje: JÁNOS EVANGÉLIUMA 20. fejezet 19-29:

Jézus megjelenik tanítványainak
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!"
És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.
Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."
Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!
Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."

Jézus és Tamás
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus.
A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem."
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: "Békesség néktek!"
Azután így szólt Tamáshoz: "Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő."
Tamás pedig így felelt: "Én Uram, és én Istenem!"
Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."
 
2013.03.24. - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: LUKÁCS EVANGÉLIUMA 19. fejezet 37-48:

Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!"
A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: "Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!"
De ő így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Jézus siratja Jeruzsálemet
Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Jézus megtisztítja a templomot
Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek." Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte."
 
2013.03.19. - Vasárnapi istentisztelet alapigéje: RÓMAI LEVÉL 6,23:

"A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, amely a mi Urunk, Jézus Krisztusban van."

Hozzávéve A HEIDELBERGI KÁTÉ IV. ÚRNAPJÁNAK KÉRDÉS-FELELETEI.
 
2013.03.10. - Vasárnapi istentisztelet EZSDRÁS KÖNYVE 8. fejezet (15-23) verse szerint szólt az ige:

Az Ezsdrással hazatért léviták és templomszolgák

Akkor összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit.
Elküldtem azért Eliezer, Ariél, Semajá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarjá és Mesullám családfőket, továbbá Jójárib és Elnátán tanítókat, és odarendeltem őket Kászifjá helységbe Iddó főemberhez, miután szájukba adtam a szavakat, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatársainak, a templomszolgáknak Kászifjá helységben, hogy hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára.
Istenünk jóakarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert Mahlí utódai közül, aki Lévi fia, Izráel unokája volt; továbbá Sérébját fiaival és testvéreivel, összesen tizennyolcat, meg Hasabját és vele Jesaját, Merári fiai közül, testvéreivel és fiaival, összesen húszat.
A templomszolgák közül, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, kétszázhúsz templomszolgát; mindnyájuk neve föl van jegyezve.
Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak.
Mert szégyelltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják.
Böjtöltünk tehát és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.
 
2013.03.03. - Vasárnapi istentisztelet - A HEIDELBERGI KÁTÉ III. ÚRNAPI TANÍTÁSA -

6. Kérdés: Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette?
MÓZES I. KÖNYVE 1. fejezete (26-27) szerint:
"Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket."

7. Kérdés: Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága?
MÓZES I. KÖNYVE 3. fejezete (1-13) szerint:
"A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.
De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?
Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.
Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?
Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.
Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem."

8. Kérdés: De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók?
JÁNOS EVANGÉLIUMA 3. fejezet (5-7)szerint:
"Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek."
 
Fontos évforduló: 1919.02.12- Emlékeztető a pozsonyi sortűzre


Gondolatok az 1568-i tordai országgyűlés évfordulója kapcsán

A mögöttünk hagyott január egyik nevezetes évfordulójáról emlékezünk meg: 1568. január 13-án fogadta el Erdély országgyűlése a négy bevett felekezet szabad vallásgyakorlatáról szóló törvényt. Ma divatos a vallásszabadság törvényeként emlegetni a Tordán elfogadottat, ám nem szabad abba a hibába esni, hogy 455 évvel az események után azokat korunk liberális köntösébe öltöztessük.

Látnivaló ugyanis, hogy a fiatal Erdélyi Fejedelemség számos nyomorúsággal küzdött. Két hatalom erőegyensúlyán nyugodott a léte. Kenyeret kellett (volna) adnia saját népének és a Magyarországról menekülteknek (a mai szűkkeblűek jó, ha tudják, akkor a török és német elnyomás elől Erdélybe menekültek a magyarok). Ebben a helyzetben megengedhetetlen lett volna a széthúzást gerjeszteni.

Az erdélyiség egyik kulcsgondolata, hogy az országban mindenki otthon érezheti magát, aki szereti, hazájának tartja és kész annak lelki, szellemi és anyagi gyarapítására. Ennek jegyében 1557-ben a lutheri, 1564-ben a kálvini és 1568-ban az unitárius egyházak igehirdetési és vallásgyakorlási szabadságát mondta ki az országgyűlés. Mire azonban egy felekezetről ilyet kinyilvánítottak volna, annak bizonyítania kellett hazaszeretetét és áldozatkészségét. A tények tehát sokkal szebbek, mint a XXI. századból visszavetített liberális képek.

A törvény tehát nem arról szólt, hogy mindenkit válogatás és feltételek nélkül befogadunk, hanem egy bölcs ország, bölcs rendeinek, bölcs döntése volt, hogy annak otthona az ország, aki szereti, gyarapítja és aki Isten és ember előtt vállalja magyarságát, erdélyiségét.

dr. Hegedűs Loránt

nyugalmazott református lelkész, püspök, egyetemi tanár életének 83. esztendejében visszaadta lelkét az örökkévaló és teremtő Isten kezébe.
Temetése 2013 február 16-án 13 órakor Budapesten a Fiumei úti nemzeti sírkertben lesz.
Kegyeletteljes tisztelgésre 12 órától lesz lehetőség.
Életére és szolgálatára (a komlóira is) hálaadással emlékezünk, Szerettei gyászában őszinte szívvel osztozunk.

dr. Hegedüs Loránt életrajza

2013.02.03. - Vasárnapi istentisztelet - PÁL APOSTOL RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVELE 8. fejezete (38-39) szerint szólt az ige:

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Január 23-26: ökumenikus imahét
Szerdától szombatig, minden este 5 órától a református templom ad otthont az ökumenikus imahét eseményeinek.
Estéről estére más felekezet lelkipásztora hirdeti az igét. Várunk szeretettel mindenkit.

Nap Igét hirdet:
Szerda: Ócsai Zoltán evangélikus lelkész
Csütörtök: Mátyás Imre római katolikus plébános
Péntek: Kis László református lelkész
Szombat: Hetényi Lajos baptista lelkész

2013.01.20. - Vasárnapi istentisztelet- KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVÉNEK 20. fejezete (1-11) szerint szólt az ige:

20,1 Ezékiás betegsége és meggyógyulása

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!
20,2 Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz:
20,3 Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt.
20,4 Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje:
20,5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába.
20,6 Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért.
20,7 Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! Odavitték és a kelevényre tették; a király pedig életben maradt.
20,8 Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és három nap múlva fölmehetek az Úr házába?
20,9 Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal?
20,10 Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal!
20,11 Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.

2013.01.06. - Vasárnapi istentisztelet

KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVÉNEK 6. fejezete (8-21) szerint szólt az ige:

6,8  Arám királya üldözi Elizeust

Arám királya háborút indított Izráel ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora.
6,9  Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izráel királyának: Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok.
6,10  Izráel királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is.
6,11  Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik: Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel királyával?
6,12  Ekkor az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram király! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.
6,13  A király ezt parancsolta: Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el! Jelentették neki, hogy most Dótánban van.
6,14  Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost.
6,15  Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk?
6,16  De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!
6,17  Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.
6,18  Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint.
6,19  Elizeus akkor ezt mondta nekik: Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába.
6,20  Samáriába érkezve így szólt Elizeus: Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak! Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak.
6,21  Amikor Izráel királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól: Megölessem-e őket, atyám?

2012 - Karácsonyi istentisztelet

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 2. fejezete (1-20) szerint szólt az ige:
2,1
Jézus születése

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
2,2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.
2,3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.
2,4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt,
2,5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
2,6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje,
2,7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
2,8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
2,9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
2,10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
2,11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
2,12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
2,13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
2,14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
2,15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."
2,16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.
2,17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
2,18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
2,19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
2,20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

 
2012.12.23. - Vasárnapi istentisztelet

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 18. fejezete (12-14) szerint szólt az ige:

18,12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
18,13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
18,14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

Gyerekkarácsony 16 órakor.

  
2012.12.16. - Vasárnapi istentisztelet

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 25. fejezete (14-30) szerint szólt az ige:

25,14 A talentumok (Lk 19,12-27)

"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát.
25,15 Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.
25,16 Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt.
25,17 Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.
25,18 Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét.
25,19 Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.
25,20 Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem.
25,21 Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
25,22 Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem.
25,23 Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
25,24 Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál.
25,25 Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied.
25,26 Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam?
25,27 Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém.
25,28 Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!
25,29 Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.
25,30 A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."


ADVENT

Várakozás: a télre, a hóra
a jóra, a szépre, a Szóra.

Várakozás: a barátra, társra,
az önzetlen gondoskodásra.

Várakozás: a hitre, a fényre,
a gyógyító, segítő kézre.

Várakozás: a békére, csendre,
a világot átfogó Rendre.

/Vántsa Zoltán/

2012.12.02. - Családi vasárnapi Istentisztelet, melyen a fő ige:
"Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban...!" (Zsoltárok 86:11)
   
2012.11.25. - Vasárnapi istentisztelet

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 13. fejezete (1-9) szerint szólt az ige:

A magvető
Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján.
13,2 Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt.
13,3 Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni,
13,4 és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták.
13,5 Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben;
13,6 de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.
13,7 Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket.
13,8 A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
13,9 Akinek van füle, hallja!"

 
2012.11.18. - Vasárnapi istentisztelet

LUKÁCS EVANGÉLIUMA 21. fejezete (1-4) és MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE (6.5) szerint szólt az ige:

Az özvegyasszony két fillére
Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe.
Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát."

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!

2012.11.11. - "Örök élet" vasárnapja

"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel. 2:10)

Megemlékeztünk az elmúlt esztendőben közülünk eltávozottakról:

1. Kanalas Andrásné Szőllősi Mária
2. Kázmér Eszter
3. Megyeri Andrásné Halász Rózália
4. özv. Bódis Lászlóné Kázmér Irén
5. Donovál Ferencné Madaras Juliánna
6. Takács Károlyné Juhász Katalin
7. Csordás Józsefné Bákonyi Juliánna
8. Ferenczy Tamásné Búzási Györgyi
9. Szabó Gyuláné Nikházy Teréz
10. Lovas Szilárd
11. Ilka Antalné Dőre Mária
12. Sütöri László
13. Sós Józsefné Dani Gyurkovics Rózsa
14. Vízaknai Tamásné Tapolyai Katalin
15. Rácz Ferenc
16. Komló András

17. Szőlősi Gyula
18. Fekete Kíra Júlia
19. Fóris Istvánné Horváth Irén
20. Csíki Gyuláné Kőmíves Ilona
21. Szentgyörgyi Lajos
22. Kacsó Károly
23. Sebestyén Tamás

JÁNOS EVANGÉLIUMA 6. fejezete (63-68) szerint szólt az ige:

"A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.
De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek." Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt.
És így folytatta: "Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya."
Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.
Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?"
Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad."

2012.11.04. - Vasárnapi istentisztelet

MÁRK EVANGÉLIUMA 14. fejezete szerint szólt az ige:
Jézus megkenetése Betániában

Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére.
Egyesek bosszankodtak magukban: "Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani." És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta: "Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre. Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére."

 

A természet levetkezik
mert örök ideje lejárt
elfutó szellő keze int
törli a vándor lábnyomát

eszmélkedésre képtelen
az állatnép s ott meglapul
hol megcsillan a végtelen
holdsugárzás és lomb lehull

a nyáj felkölti pásztorát
a fiastyúk göncölön el
a nap helyén hűlt jégverem

de isteni kéz rendez át
rombolása nem esztelen
nyomában új világ terem.


(Molnár Zoltán: Három szonett - III.)
 

Szeretettel meghívjuk gyülekezetünk tagjait a VIII. Harkányi Szabadegyetem rendezvényeire, melynek programja itt látható:


Harkányi Szabadegyetem


Október 6. - Az aradi vértanúk emléknapja - Gróf Batthyány Lajos kivégzésének napja - Nemzeti gyásznap
1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt.
Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka (Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly) és egy főtisztje (Lázár Vilmos ezredes) szenvedett vértanúhalált Aradon.

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belső vagy külső emigrációba.
Mártírjaink példát mutattak emberségből, becsületből, hazaszeretetből.

Hajtsunk fejet eszméik, szándékaik, rendíthetetlen hitük, szakadatlan kitartásuk és hős tetteik előtt, melyekkel megteremtették a szabad Magyarország alapjait.
Áldozatuk sarkalljon bennünket kiállásra a közös, jó célért, nemzeti létünkért, s ezzel egyéni létünkért is!
2012.10.07. - Vasárnapi istentisztelet

JÁNOS EVANGÉLIUMA 2. fejezete szerint szólt az ige:
A kánai mennyegző

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk." Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám." Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg." Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort."

 
2012.09.23 - Vasárnapi istentisztelet

A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVÉNEK 5. fejezete szerint szólt az ige:
Elizeus meggyógyítja Naamánt

"Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.
Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett.
Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány.
Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát.
Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem!
Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem!
Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben!
Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál.
Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból.
Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.
Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz.
Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.
Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól!
De ő így felelt: Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt."

A garai református gyülekezet bibliakörös csoportja évente kirándulást szervez hazánk szépségeinek megtekintésére.
Ebben az évben Baranyára, Komló környékére esett a választásuk, s ez alkalommal résztvettek a vasárnapi istentiszteletünkön is.
Horváth Andrea lelkész bemutatta a Bajától délre, Bács megye délnyugati részében levő szórványvidék gyülekezeteit, ahol három helyen tartanak istentiszteletet: Garám, Vaskút és Csátalja helységekben. Örömmel fogadtuk református testvéreinket.

 
2012.09.09 - Vasárnapi istentisztelet

LUKÁCS EVANGÉLIUMÁNAK 16. fejezete szerint szólt az ige:
"Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát.
Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár.
Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek.
Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába.
Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak?
Az így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet.
Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: Száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj nyolcvanat.
Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.
Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?
És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?"

 
Pénteken, szeptember 7-én búcsúztattuk el Kató nénit, Vízaknai Tamásnét, az általa meghagyott igékkel:
ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 51,11:
"Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik."

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ, 14,8:
"mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk."

PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ, 2,2:
"Mert ha megszomorítlak titeket, akkor ki vidámít meg engem, hacsak nem az, akit én megszomorítok?"

Kató néni 1967-ben az akkori lelkipásztorunk feleségeként érkezett közösségünkbe. Tanítóként, gyógypedagógusként végzett munkája mellett gyülekezetünk gyermekeinek nemzedékeit tanította bibliai történetekre. Tamás bácsi oldalán küzdött azért, hogy Komlón a református gyülekezetnek temploma épülhessen, szívügye volt az imádság szolgálata mindenkiért és minden jó ügyért. 1982-től járta az akkoriban Komlóhoz csatolt nagyhajmási és szalatnaki szórványgyülekezeteket, istentiszteletet tartva. A ravatalozói istentiszteleten hálát adtunk minden ajándékért, amelyet általa adott közösségünknek és városunknak az Úr.
Áldott legyen emlékezete!

 
2012.08.12 - Vasárnapi istentisztelet

Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezete 1-10. verse szerint szólt az ige:

"Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással!
Ki indította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri? Ki adja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le? Porrá zúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a polyva.
Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt.
Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én, az Úr, vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok.
Láttára a szigeteken is megijednek, a föld szélein is reszketnek, közelednek egymáshoz, összejönnek.
Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős!
Biztatja a mester az ötvöst, aki simítókalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon!
De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda!
A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Dr. Faragó Enikő a kölkedi Református Asszonykonferencián elhangzottakról beszélt a gyülekezetnek.

Szeretettel ajánljuk Nagy Péter, volt komlói lelkipásztorunk könyvét:


Hatvan párperces

A könyv megvásárolható gyülekezetünk könyvstandján.

Hatvan párperces


Vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek

Jézus ezt mondta: "Engedjétek, és ne   
akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a
kisgyermekek, mert ilyeneké a menny- 
nyek országa."
                   Máté 19,14


Gyülekezetünkben a vasárnapi istentiszteleten az igeolvasás után következik pár perc tanítás, amikor a lelkész a gyerekekkel körbeállja az Úr asztalát, és elmond egy történetet, egy üzenetet. Kifejezzük ezáltal azt, hogy a gyülekezet közösségének, az istentiszteletnek a gyerekek is részesei. Nagy Péternek különleges kegyelmi ajándéka van ennek a rövid - ezért nagyon nehéz - szolgálatnak a gyakorlására. Gyakran előfordul, hogy az istentisztelet után a felnőttek is a "gyermektanítás" egy-egy frappáns gondolatáról beszélgetnek.
      Lelkészünk 60. születésnapjára ajándékként és meglepetésként lejegyeztünk és szerkesztett formában közreadunk hatvan válogatott tanítást. A jó gondolatok érdeme Isten után az őket szóban megformáló Nagy Péteré (...).
Az eredeti hangfelvételek a gyülekezet honlapján (www.bfokref.zsoltar.hu) elérhetők. (...)

Részlet Németh Gézának,
az egyházközség gondnokának az ajánlásából)


34 éve szentelték fel a templomunkat.

Ez alkalomból köszöntjük azokat, akik éveken át szolgálták gyülekezetünket.

Emléklapot és virágot kaptak:

Orosz Papp Endréné (Boriska néni)
Ilka Etel
Schmidt Ferencné (Lujzi néni)
Stiefel Jánosné (Klárika)
Gálffy Gyuláné (Jolika)
Horváth Gusztáv
Farkas Antal
Stiefel Lajos
Enyezdi László
Vizaknai Katalin
Győri Marianna

©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |