"Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és azt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!" ( Ézs 41,13)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.


   Áldás, békesség!

 

Mágocsi tábor 2019 - A hét témája: "Döntéseink tükrében"

Hogyan is szólnak a válaszaink?
- Igen.
- Nem.
- Lehet.
- Mégse.
Igen, bevallhatjuk, nehéz mindezeket megélni a kapcsolatainkban, amikor a döntéseinknek súlya van már gyerekként is. De nem vagyunk egyedül, hiszen a bibliai emberek életében is jelen voltak ezek a válaszok, példákat is hallhattunk a hét során. És valóban nem vagyunk egyedül, mert Isten szeretete nagy és felfoghatatlan, visszaváró, gondoskodó, bizalmat ad. (a gyerekek fogalmazták meg így). "Menj el te is, hasonlóképpen cselekedj!" hallottuk Jézus szavát, aki által megváltozhatnak a döntéseink.
A hét témája mellett természetesen tábori hangulat vett körül bennünket: csupa játék, nevetés, beszélgetések... A kézműves foglalkozásokon bábokat készítettünk, melyeket felhasználtunk a tábor jeleneteihez. Időnként nyakig úsztunk a tapétaragasztóban, a gipszben. Máskor teret hódított az "ipi-apacs".
A Bikali Élménybirtokon töltöttünk egy napot, ahol sok programon vettünk részt.
Táborunkban odaadó szeretettel szolgáltak: Eti, Andi, Barbi és Csilla néni. Jó volt újra megtapasztalni a páratlan, önzetlen összefogást gyülekezetünkben, a csomagszállítástól az imádságig. Köszönjük!
Hálát adva Istennek, hogy ilyen gazdag hetet tölthettünk újra együtt, további jó pihenést kívánok mindnyájatoknak!

Fadgyas Éva hittanoktató

A képeket a tábori életről itt nézheted meg.

 

2019.07.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka tiszteletes asszony, János Első Levele 4.16-21. szerint:
"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is."
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az elmúlt héten 29 gyerek vett részt a hittan táborban. A tiszteletes asszony köszönetet mondott a munkatársaknak, segítőknek áldozatos munkájukért, s mindazoknak, akik imádságukkal hordozták a tábort.

 

2019.07.07 - Ferencz Lajosné gondnokasszony köszöntötte és a gyülekezet szeretetébe ajánlotta új lelkészünket, Dr. Görgey Etelka tiszteletes asszonyt, aki beosztott lelkészként fog szolgálni gyülekezetünkben. Nagyon sok áldott szolgálatot kívánunk neki és azt, hogy érezze magát itthon. Isten hozta gyülekezetünkben!

 

Az igehirdetés Lukács Evangéliuma 15.11-39. szerint szólt:

"Azután így folytatta Jézus: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. "

Jövő héten keddtől szombatig tart a mágocsi gyerektábor, melyen részt vesz új lelkipásztorunk is.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

 

2019.06.30 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Márk Evangéliuma 12.24 szerint:

"Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?"

Fényes Endre helyettes lelkipásztor elköszönt a gyülekezettől. Köszönjük szolgálatát, a továbbiakban is áldott alkalmakat kívánunk neki sok szeretettel!

Ferencz Lajosné gondnokasszony átadta gyülekezetünk ajándékát, az ezüst szélű, bőrkötéses bibliát. Utána kicsit együtt maradtunk a gyülekezeti teremben.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

2019.05.12 - Igét hirdetett

Nagytiszteletű Győrfi Bálint Református Esperes Úr

Márk Evangéliuma 9.38-41.
szerint:

"János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.
Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.
Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van.
Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.05.10 - Papp Endréné, Boriska néni temetésén Nagy Péter, volt komlói lelkipásztor szolgált a ravatalnál.
Filippi 1:21 alapján szólt az igehirdetés:
"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség."
Gyülekezetünket többen is képviselték a péceli temetésen. A képeket itt nézheted meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
2019.05.05 - Igét hirdetett Fényes Endre lelkipásztor, Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele 4.12-20. szerint:

"Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná lettem, mint ti: atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem.
Tudjátok pedig, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem néktek az evangyéliomot először.
És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem útáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.
Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna.
Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat?
Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok.
Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.
Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.
Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon; mert bizonytalanságban vagyok felőletek."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 
Keserű-Mizsák Bercel István keresztelése
A képek megtekinthetők itt.


A hittanos gyerekek anyák napja alkalmából saját írású és rendezésű ünnepi műsort mutattak be
A képek megtekinthetők itt.


 

2019.04.28 - az istentiszteleten Kis László volt lelkipásztorunk hirdette az igét, a

Zsoltárak könyve 130. fejezet szerint:

"Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram!
Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!
Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből."

Orosz Papp Endréné, Boriska néni

életéről, gyülekezetünkben végzett áldásos, fáradhatatlan tevékenységéről, a gyerekek iránti megértő, okító szeretetéről emlékezett meg a lelkipásztor, alapul véve

Máté evangéliumának 9.37-38. sorait:

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Anyák napja
 

2019.04.28- án a vasárnapi istentisztelet után Kis László lelkipásztor emlékezik meg

Orosz Papp Endréné, Boriska néniről,

aki élete 94. évében megtért Teremtőjéhez.
Boriska néni segédlelkészként szolgált gyülekezetünkben 1985. és 2010. között. Szerette gyülekezetünket, ahogy mi is szerettük őt.
Temetése Pécelen lesz május 10-én, 13 órakor.

Adjon neki az Úr örök nyugalmat és békességet!
 
2019.05.18 - a Magyar Református Egység ünnepe Debrecenben
2009. május 22-én egyesült újra a kárpát-medencei magyar reformátusság. Ekkor nyilatkoztattuk ki, hogy a magyar reformátusság - amelyet a történelmi határok szétszakítottak - újra egy egyháznak tekinti magát. Egy létező, lelki közösség erősítette meg az összetartozását, melynek immáron 10 éve.
Az ünnepségre hat szállást foglaltunk két éjszakára a komlói gyülekezeti tagok számára (péntek - vasárnap, 13.000 Ft/2 éjszaka). Megnézzük a kollégiumot és részt veszünk az ünnepségen és az úrvacsorás istentiszteleten a főtéren. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.
 
2019.04.21 - Húsvéti istentiszteleten Fényes Endre lelkipásztor hirdette az igét, János evangéliuma 24.15-16. szerint:
"Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!"

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.
 

Húsvét

 

Jubileum

Jubileumi rendezvényeink hanganyaga az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál hallgatható meg.

2019.04.12 - 17h: Bálint Ferenc grafikusművész és Szabó László szobrászművész kiállítását gyülekezetünk egykori lelkésze, Nagy Péter nyitotta meg. Közreműködött Beke Beáta gitárművész. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.13 - 13h: Dr. Papp Anette, Pintérné Lázok Orsolya, Csonka Mónika és Molnár Péter, gyülekezetünk egykori tagjai beszéltek elhívásukról, gyülekezetünkben történő formálódásukról és jelenlegi munkájukról. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 9h30: Hálaadó istentisztelet. Tamás Emma keresztelője. Képek megtekinthetők itt. Igét hirdetett Nagy Péter, egykori lelkészünk, Lukács Evangéliuma 19.38 szerint: "Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!". Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 11 - 13h: Szeretetvendégség. A bőséges finomságokat gyülekezeti tagjaink készítették, köszönet érte. A jubileumi óriás tortát Csótiné Kovács Barbarának köszönjük. Képek megtekinthetők itt.

2019.04.14 - 13h: Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző szolgálata - Máté Evangéliuma 21.9: "Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!"
Lelkészeink névsorát tartalmazó emléktábla megáldása.
Ócsai Zoltán evangélikus lelkipásztor, majd Kis László, Nagy Péter, Dr. Kiss Ervinné, Wagner Tamás és Szabó Róbert, egykori lelkészeink gyülekezet-történeti visszatekintése. Képek megtekinthetők itt.

A jubileumi rendezvényeket Ferencz Lajosné gondnokasszonyunk vezényelte le; a vetítések anyagát Spangenberger Andrea presbiterünk készítette; a presbitérium és a gyülekezet minden tagjának köszönjük a jubileumi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való odaadó részvételét, áldozatos munkáját.
Ha az Úrban bízol

(Imri Lajos gyülekezeti tag verse a jubileumra)

Nehéz felhők rég eloszlottak,
akkor már béke bontakozott,
a hívő lelkek közössége
lelki otthonra vágyakozott.
Önálló egyházként forrt össze
a református gyülekezet,
bizony, már hetven éve ennek,
mint pásztor s hívek fogunk kezet.

Amint a kemény rügy kipattan,
a friss, új hajtás már nőni kezd.
Nő, erősödik lankadatlan,
ha az Úrban bízol, Ő veled.
Harminc év múltán, egy tavaszon
felépül, áll az istenháza,
betérőinek reménykeltőn
a lelki nyugalmát szolgálja.
 


Hála, lelki öröm járja át
az Úr-Krisztusban hívők szívét,
vasárnaponként, hálát adva
zárunk szívünkbe egy-egy igét.
Gyertek, s együtt énekeljük:
"Dícsőség, mennyben az Istennek!"
Hogy íly áldott örömet adott
nekünk, méltatlan embereknek.

Mint Úrnak szolgái, maradjunk
továbbra is ez igaz hitben:
Aki hisz Őbenne, ha meghal is
él a lelke, mert vele az Isten!
Add, Uram, hogy e gyülekezet
hithű maradjon mindig, végig!
Temploma mellé a szeretet
emeljen tornyot, öröklétig!
Harangjából a zengő érchang
Istent dicsérve szálljon égig!

 
2019.04.07 - Igét hirdetett Fényes Endre helyettes lelkipásztor János evangéliuma 16.27 szerint:
"Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2019. menüpontnál.

Az április 12-14-i jubileumi rendezvényeket az alábbi plakáton lehet megismerni, követni. Amint látható, a vasárnapi hálaadó ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyre minden résztvevőt szeretettel meghívunk. A szeretetvendégségen hideg húsos és salátás tálak, valamint sütemények várják kedves vendégeinket.

A jubileumi rendezvényeinkre továbbra is gyűjtjük az adományokat, melyeket a szeretetvendégségre való felajánlásokkal együtt kérjük a gondnokasszonynál jelezni.
 
Jubileumi rendezvények
 
Idén ünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 70 éves, templomunk építésének 40 éves évfordulóját

Emléktáblát fogunk avatni a Komlón szolgált lelkipásztorok nevével.

Megalakulás:

1926. június 3-án alakult meg Kutassy Gyula dombóvári református lelkipásztor elnökletével a Komlói Evangélikus - Református Egyesült Protestáns Fiókegyház, a Dombóvári Református Anyaegyházközség szórványaként.
1947.01.19 - Református Fiókegyházzá alakulás
1948. december - anyásítás
1949.05.22 - a két felekezet különválása
1956.10.09 - 1966. december - Komló esperesi székhely
1979.04.08 - Templomszentelés

Lelkészeink voltak:

Kutassy Gyula - 1926.06.03 - 1928. szeptember
Eöri Szabó Dezső - 1928. szeptember - 1944.
Erdős István helyettes lelkész - 1946. december - 1947.
Tóth Zsolt segédlelkész - 1947. - 1948. augusztus. 1948-ban általa jutott a gyülekezet házhoz, telekhez, ezáltal megteremtve azt az anyagi bázist, mely nélkül az anyásítás nem jöhetett volna létre.
Máthé Elek - 1948. augusztus - 1952. augusztus
Gara József - 1952. augusztus - október
Papp László - 1952. október 10. - 1956. május 2. 1952 - 1955 -ig sásdi segédlelkészként járt ki.
Komlósi Ernő pécsi lelkipásztor - 1956.
Liber István egyházmegyei tanácsbíró - 1956.
Horváth Antal - 1956. augusztus - 1966. december
Vizaknai Tamás - 1966. december - 1982. november
Nagy Péter - 1982. november - 2002.
Orosz Papp Endréné segédlelkész - 1985. - 2010.
Kis László - 2002. - 2014.07.21.
Németh Norbert helyettes lelkipásztor - 2014. - 2015.
Molnár Imre - 2015.08.09. - 2017.08.01
Szabó Lászlóné Kiss Mária helyettes lelkész- 2017.08. - 2017.10.08
Kis László helyettes lelkész- 2017.10.15 - 2018.03.11
Fényes Endre helyettes lelkipásztor- 2018.03.18 -

Gondnokaink voltak:

1926 - 1946: Kunszt László
1946- - 1949: dr. Sófalvy Zoltán
1949 - 1951: Szabó Sándor
1951 - 1956: Vizaknai Ferenc
1956 - 1992: Bosznay Tibor
1992 - : Gálffy Gyula
              Ilka Etel
              Ferencz Lajosné
 

2019.01.20 - Igét hirdetett Görgey Etelka pálfai lelkész, Aggeus próféta könyve 1.1-10. szerint:

" Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván:
Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!
Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.
Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését."
 

November 25: GULÁG emléknap

A történelmi Magyarország területéről 1944-45-ben a Szovjetúnióba kényszermunkára elhurcolt több mint 700.000 polgári lakosra emlékezünk. Sose felejtsünk!

A képek a Szolyvai Emlékparkban készültek (Kárpátalja - Ukrajna) 

2018.08.18 - Mágocs

A csendesnapon 31 gyülekezeti tag vett részt, töltődött fel és érezte jól magát az együttlétben.

Képek megnézhetők itt.
 

103 országból látogatták meg a honlapunkat:

Látogatók
 
2018.07.10-13. - mágocsi hittan tábor"Állati küldetés"

Július 10-13. között belaktuk a mágocsi házat. A gyermekek már a tanév során beosztották az ágyakat, hogy ezen a héten ki, hol alszik.

Alig érkeztünk meg, máris tábori hangulat volt. Nagyon élveztük a slime-készítést, a gyöngyfűzést, a gyertyakészítést. De szívesen csatlakoztunk idén is közös játékokhoz, mint: éjszakai számháború (világítós számokkal), ping-pong, tollas, csocsó, foci.
A társasjátékok kedvelői behúzódtak a szőlő árnyékába.

Hogy miben volt más az eddigi táborokhoz képest? A témájában. A délelőtt folyamán olyan bibliai történetekkel ismerkedtünk "Állati küldetés" címmel, amelyekben bővebben hallottunk a tevéről, fürjről, szamárról és disznóról. Különböző bibliai szereplők példáján keresztül vontuk le a napi tanulságot. Az állatok Isten eszközeként jelentek meg. Belátható számunkra is, hogy Isten sokakat, sokféleképpen von be a küldetés végrehajtásába.

Esténként az első magyar misszionáriusnő - Molnár Mária - életét dolgoztuk fel. Molnár Mária Isten küldöttekként indult útnak Pápua Új-Guinea szigeteire és élt a kannibálok közt 15 évet. Gyógyított, tanított és Istenről beszélt. Ma is emlegetik a nevét. Az izgalmas történetek elvarázsolták a gyermekeket.

És mivel a hetünk címe "Állati küldetés", a hét egyik fénypontjaként dr. Faragó Enikő és Faragó Endre jóvoltából kitelepült egy délutánra a Mini Zoo. Az állatokat szabadon sétáltattuk, kézbe, nyakba vettük, simogathattuk. A képek magukról beszélnek.

Az utolsó nap emlékezetes pillanata mindig a tábortűz, illetve a jelenet, melyre a táborlakók önállóan készülnek és adnak elő. Sok új ötlet, nevetés, humor, a tanultak együtt vannak ezekben az előadásokban, melyeket évről-évre felemlegetünk.
Ezt a hetet nagyon sok ismerős, szülő, gyülekezeti tag számon tartja. Nagyon köszönjük Mindenki támogatását. Jó volt látni, érezni az összefogást a szolgálatban, imában, és anyagiakban.
Gazdagon megáldott hetet zártunk.

Jövőre ugyanitt!
Fadgyas Éva

Képek a táborból itt láthatók.
  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |